بررسی رابطه بین خود شفقت ورزی و مهارتهای ارتباطی با واسطه گری انعطاف پذیری شناختی در میان دانش آموزان متوسطه دوم

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 27

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RTTCH02_1498

تاریخ نمایه سازی: 16 فروردین 1403

Abstract:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه خودشفقت ورزی و مهارتهای ارتباطی با واسطه گری انعطافپذیری شناختی است . روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و براساس هدف کاربردی است . جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان متوسطه دوم شهر قم بود که در نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ مشغول به تحصیل بودند. ۲۸۴ نفر دانش آموز با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای، برای تکمیل پرسشنامه ها انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه خودشفقت ورزی نف (۲۰۰۳)، مهارتهای ارتباطی کوئیندام (۲۰۰۴) و انعطافپذیری شناختی دنیس و واندروال (۲۰۱۰) بود. برای تحلیل دادهها از روش مدلیابی معادلات ساختاری و نرمافزارهای ۲۲SPSS- و ۲۴Amos- استفاده شد. یافته ها نشان داد ضریب مسیر مستقیم و استاندارد بین متغیرهای خودشفقت ورزی (۰۰۱/۰p=، ۳۲/۰(β= و انعطافپذیری شناختی (۰۰۱/۰p=، ۳۱/۰(β= با مهارتهای ارتباطی معنادار می باشد. علاوهبراین ضریب مسیر مستقیم و استاندارد خودشفقت ورزی (۰۰۱/۰p=، ۱۱/۰(β= با انعطافپذیری شناختی معنادار می باشد. بررسی اثر غیرمستقیم خودشفقت ورزی از طریق انعطافپذیری شناختی (۰۰۱/۰p=، ۰۳/۰(β= بر مهارتهای ارتباطی نیز مثبت و معنی دار است که به معنی تایید نقش میانجی گری انعطافپذیری شناختی در رابطه بین خودشفقت ورزی و مهارتهای ارتباطی می باشد. همچنین بررسی اثر کل نشان می دهد که خودشفقت ورزی به طور مستقیم و غیرمستقیم (۰۰۱/۰p=، ۳۶/۰(β= بر مهارتهای ارتباطی تاثیرگذار است . براساس نتایج پژوهش مدل پیشنهادی از برازش مطلوبی برخوردار است و این مدل در جهت شناخت عوامل موثر بر خودشفقت ورزی بسیار اهمیت دارد.

Authors

نجم السادات موسوی بفروئی

دکتری تخصصی زیست شناسی (ph.D) ، اداره آموزش و پرورش استان قم ، آموزشگاه فتح المبین