تاثیر پیام های سلبریتی ها در شبکه اجتماعی اینستاگرام بر تغییر نگرش کاربران نوجوان اردبیل (گروه سنی ۱۲-۱۵)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 51

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICRSIE08_303

تاریخ نمایه سازی: 18 فروردین 1403

Abstract:

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر پیام های سلبریتی ها در شبکه اجتماعی اینستاگرام بر تغییر نگرش کاربران نوجوان اردبیل (گروه سنی ۱۲-۱۵) انجام شد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف. از نوع کاربردی. از لحاظ نوع روشء توصیفی و همبستگی می باشد و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات روش تحقیق مورد نظر پیمایشی بود. جامعه آماری مربوط به کاربران نوجوان اردبیل رده سنی ۱۲-۱۵ سال می باشد که بر اساس امار معاونت فضای مجازی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعداد آنها برابر ۴۲۲۳۰ است. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد و تعداد نمونه ۳۸۱ نفر بدست آمد که با روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شد. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد تا تغییر نگرش را در سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاری و در هر بعد دو مولفه شدت تغییر و پیچیدگی تغییر در قالب طیف لیکرت و با گزینه های خیلی کم- ۱ تا خیلی زیاد- ۵ اندازه کند. داده ها با نرم افزار SPSS تحلیل شد و برای تحلیل فرضیه های تحقیق از آزمون نا تک نمونه ای استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که پیام های سلبریتی ها در شبکه اجتماعی اینستاگرام بر تغییر نگرش نوجوانان تاثیر معنی داری دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که پیام های سلبریتی ها در شبکه اجتماعی اینستاگرام بر تغییر بعد عاطفی و تغییر بعد رفتاری نگرش نوجوانان تاثیر معنی داری دارد. این در حالی است که پیام های سلبریتی ها در شبکه اجتماعی اینستاگرام بر تعییر بعد شناختی نگرش نوجوانان تاثیر معنی داری ندارد.

Authors

منصور سلامت مغانلو

کارشناسی ارشد، گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، اردبیل، ایران

مسعود زبردست

استادیار، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ا ردبیل، اردبیل، ایران

علی جعفری

دانشیار، گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ا ردبیل، اردبیل، ایران