بررسی مولفه های تاثیرگذار در شرایط پاندمی برای جلوگیری از بیماری های همه گیری در ساختمان های اداری به کمک عرصه بندی فضایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 71

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICRSIE08_441

تاریخ نمایه سازی: 18 فروردین 1403

Abstract:

همه گیری ویروس زندگی ما را به شکل چشمگیر و بی سابقه ای دگرگون ساخته است و ما اکنون در حال درس آموزی هستیم که چگونه خودمان و اطرافیانمان را در برابر آن محافظت کنیم. بیماری های عفونی می تواند برای مدت نامعلومی در جامعه جهانی باقی بماند و تا زمانی که واکسن یا درمانی برای آن کشف نشود، می بایست از طریق جنبه های کالبدی و رفتاری همه گیری را کنترل نماییم. با توجه به فقدان یک دیدگاه جامع برای طراحی معماری متناساب با شرایط همه- گیری، این مطالعه سعی دارد راهبردها و چالش های طراحی ساختمان اداری را در شرایط پساپاندمی شناسایی نماید. یک ساختمان اداری به عنوان محیط کار کارمند، محیط زندگی او نیز محسوب می شود چرا که قسمت اعظم وقت کارمندان در محیط کار سپری میشود و مسایل و مشکلات کاری ممکن است به محیط زندگی هم منتقل شود. براین اساس ویژگی های محیطی فضاهای کاری و تاثیر آنها روی کارمندان از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از این پژوهش شناسایی مولفه های معماری فضاهای عرصه بندی شده در ساختمان اداری برای جلوگیری از بیماری های همه گیری می- باشد. در روش تحقیق به صورت توصیفی_تحلیلی می باشد. نتایج نشان میدهد که با توجه به شناسایی مسیرهای انتقال ویروس، افزایش فاصله فیزیکی، قرنطینه و ایزوله سازی، تهوی مناساب و کنترل عفونت به عنوان مهمترین راهبردهای جلوگیری یا کاهش گسترش ویروس معرفی شده است.

Authors

فرزانه نظری

دانشجو دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات متحده عربی، امارات متحده عربی