بیوپلیمرهای کاربردی در بسته بندی نان و محصولات نانوایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 59

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

KESHAVARZICONF02_067

تاریخ نمایه سازی: 18 فروردین 1403

Abstract:

نان و محصولات نانوایی یکی از منابع غذایی غالب رژیم غذایی انسان در سراسر جهان هستند. با این حال، فساد فیزیکی (آلودگی میکروبی) و فساد شیمیایی (اکسیداسیون لیپید) در محصولات نانوایی، ممکن است باعث به خطر انداختن سلامتی انسان و همچنین خسارات اقتصادی شود. مواد بسته بندی کیفیت و ویژگیهای ایمنی محصولات نانوایی را به شدت تحت تاثیر قرار میدهند. باتوجه به مضرات استفاده از مواد شیمیایی برای بستهبندی موادغذایی کاربرد بیوپلیمرها (پلیمرهای زیستی) میتواند به عنوان یک رویکرد امیدوارکننده در نظر گرفته شود. در دهه های اخیر بسته بندی پایدار در صنایع غذایی اهمیت پیدا کردهاست و بیوپلیمرها جایگزینی امیدوارکننده برای پلاستیکهای معمولی مشتق شده از نفت عنوان میشوند. این مطالعه به بررسی بیوپلیمرهای کاربردی در زمینه بسته بندی نان و محصولات نانوایی اختصاص دارد.

Authors

امید میرزایی تاش

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد ممقان، دانشگاه آزاد اسلامی، ممقان، ایران