مدل سازی سرمایه گذاری در بنادر با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها (مطالعه موردی:ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 66

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SJIE-39-2_008

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1403

Abstract:

D u e t o t h e l a r g e v o l u m e o f e x p o r t s a n d i m p o r t s o f g o o d s, d e v e l o p i n g t h e c o u n t r y's p o r t s a s t h e c o u n t r y's c o m m u n i c a t i o n g a t e w a y s i s a n e e d. A c o m p a r a t i v e e c o n o m i c s t u d y o f d i f f e r e n t c o u n t r i e s s h o w s t h a t s u s t a i n a b l e d e v e l o p m e n t i n t h e s e c o u n t r i e s i s a l w a y s b e e n a c c o m p a n i e d b y i n v e s t m e n t. T h i s f a n t a s t i c e c o n o m i c p h e n o m e n o n h a s r e a c h e d s i g n i f i c a n t p r o p o r t i o n s i n t h e w o r l d t o d a y. T h i s p a p e r a i m s t o p r e s e n t a m o d e l f o r i n v e s t i n g i n t h e c o n t a i n e r t e r m i n a l o f p o r t s w i t h a s y s t e m d y n a m i c s a p p r o a c h a n d e x a m i n e v a r i o u s m a n a g e m e n t p o l i c i e s. T h e p r o p o s e d m o d e l c o n s i d e r e d t h e s e s u b s y s t e m s: g r o w t h a n d i n v e s t m e n t, c a p a c i t y, b e r t h, a n d a c c e s s c h a n n e l s.A c c o r d i n g t o t h e p r o p o s e d m o d e l v a r i a b l e s, i n v e s t m e n t d a t a i n t h e c o n t a i n e r t e r m i n a l o f S h a h i d R a j a e i p o r t f o r t e n y e a r s f r o m ۱۳۸۸ t o ۱۳۹۷ i s e n t e r e d i n t o t h e m o d e l, a n d s i m u l a t i o n r e s u l t s a r e p r e s e n t e d. T h e v a r i a b l e s t h a t a r e e v a l u a t e d a r e i n v e s t m e n t p e r u n i t o f c o n t a i n e r, e n t r y t a r i f f o f s h i p s t o p o r t, c o n t a i n e r s t o r a g e t a r i f f, t h e t a r i f f o f t r a n s p o r t o p e r a t o r s i n t h e c o n t a i n e r t e r m i n a l, a n d d e p t h o f b e r t h a n d a c c e s s c h a n n e l.I n o r d e r t o c o n f i r m t h e p r o p o s e d m o d e l, f i r s t, t h e m o d e l i s a p p r o v e d b y t h e s o f t w a r e, a n d t h e n s o m e i m p o r t a n t v a l i d a t i o n t e s t s a r e u s e d, a n d t h e v a l i d i t y o f t h e p r o p o s e d m o d e l i s c o n f i r m e d. A l s o, t o e x a m i n e t h e s e n s i t i v i t y o f p e r f o r m a n c e v a r i a b l e s t o c h a n g e s i n p o l i c y p a r a m e t e r s, p o l i c i e s a d o p t e d i n t h e t h r e e a r e a s o f s e r v i c e q u a l i t y, r e v e n u e, a n d t h e c a p a c i t y o f i n c o m i n g s h i p s t o t h e p o r t, w h i c h a r e: i n c r e a s e o f i n v e s t m e n t p e r c o n t a i n e r u n i t, r e d u c t i o n o f p o r t s e r v i c e t a r i f f a n d i n c r e a s e o f b e r t h d e p t h, w e r e i m p l e m e n t e d o n t h e m o d e l i n t h e p e r i o d o f ۱۳۹۷-۱۴۰۶. F i n a l l y, t h e s e l e c t e d p o l i c i e s i n e a c h a r e a a r e i m p l e m e n t e d s i m u l t a n e o u s l y. T h e r e s u l t s o f t h e s i m u l t a n e o u s i m p l e m e n t a t i o n o f t h e p r o p o s e d p o l i c i e s a r e s a t i s f a c t o r y. T h e r e i s a ۲۴% i n c r e a s e i n t h e o p e r a t i n g c a p a c i t y o f t h e c o n t a i n e r t e r m i n a l, a ۳۱% i n c r e a s e i n e q u i p m e n t c a p a c i t y, a ۳۰% i n c r e a s e i n r e v e n u e, a n d a ۹۶% i n c r e a s e i n t h e c a p a c i t y o f i n c o m i n g s h i p s. A s a r e s u l t, b y a d o p t i n g t h e p r o p o s e d p o l i c y o f t h i s r e s e a r c h, t h e p e r f o r m a n c e o f t h e c o n t a i n e r t e r m i n a l o f S h a h i d R a j a e i p o r t c a n i m p r o v e.

Authors

نیکو رزاقی

دانشکده ی مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس

نسیم نهاوندی

دانشکده ی مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس