مقایسه تطبیقی پداگوژی ایران و آلمان برمبنای فرهنگ و فعالیت هایفرهنگی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 83

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPCEE18_267

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1403

Abstract:

یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر برنامه درسی، فرهنگ و فعالیت های فرهنگی است. هدف پژوهشحاضر بررسی و مقایسه تطبیقی پداگوژی ایران و آلمان برمبنای فرهنگ و فعالیت های فرهنگی این دوکشوربود. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های مروری و با روش توصیفی- تحلیلی انجام گردید. نتایجنشان داد که در ایران معلمان در روند و فرایند آموزش بیشتر بر فرهنگ فردگرایی تاکید دارند؛ بهعبارت دیگر بیشتر بر فعالیت های فردی دانش آموزان تاکید می گردد .در مقابل در کشور آلمان برفرهنگ جمع گرایی تاکید شده و سعی می شود یادگیری به شیوه گروهی باشد.در آلمان نیز معلمانبیشتر از فرهنگ محاوره ای استفاده می کنند و سعی می کنند کل کلاس را در فرایند یاددهی یادگیریدرگیر کنند

Authors

سعیده نظری سرمازه

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی ،دانشگاه پیام نور اصفهان ،ایران

سحر زمانی دهکردی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد ،ایران

سیده فائزه علوی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاداسلامی شهرکرد ،ایران