بررسی تاثیر مدیریت کلاس در پیشرفت تحصیلی و یادگیری دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 124

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPCEE18_268

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1403

Abstract:

هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی مدیریت کلاس و میزان اثر بخشی آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد. کلاس درسبه عنوان سازمانی رسمی درصدد تحقق اهداف آموزشی و تربیتی است. معلمان در کلاس درس مسوول ایجاد نظم و آرامش، استفادهاز منابع و مواد کمک آموزشی، استفاده از راهبردهای یاددهی یادگیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی است. انجام این فعالیت هامستلزم مدیریت کردن کلاس درس است. مدیریت کلاس درس با انجام کارکردهایی چون طراحی و سازماندهی، رهبری، نظارت وکنترل و ارزشیابی امکان پذیر است. نتیجه تعامل کلیه کارکردهای مدیریت کلاس درس جو یادگیری اثربخشی است که ایجاد میشود. جو کلاس درس یک ویژگی محسوس است که با ورود به هر کلاس درس مشخص می شود، و نتیجه کارکردهای مدیریتکلاس درس است که در نهایت بر پیشرفت تحصیلی و بازده نهایی کلاس تاثیر می گذارد.یکی از مهمترین مسائل در روند تدریسمعلمان در کلاس های درس، مخصوصا معلمان کم تجربه بحث مدیریت کلاس می باشد.زمانی آموزش اثر بخش می باشد که معلم،مدیریت کلاس را به خوبی انجام دهد که این آموزش اثر بخش باعث پیشرفت دانش آموزان در زمینه های مختلف می شود. همچنینپژوهش حاضر از نوع توصیفی کتابخانه ای می باشد که برای گردآوری مطالب از کتاب ها، مقالات و پایان نامه های معتبر موجود درحوزه مورد نظر استفاده گردیده شده است

Authors

سیدسهراب حسینی

دانشجوی کارشناسی آموزش الهیات دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری شیراز