بررسی نقش بهزیستی روانشناختی در رضایت شغلی و بالندگی سازمانی معلماناستان کرمانشاه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 80

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPCEE18_270

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1403

Abstract:

یکی از مهمترین نیروها و بازوهای اساسی که می تواند نهاد آموزش و پرورش را قدرتمند و قوی سازد، وجود معلمان شایسته وکارآمد رضایت وفاداری سازمان کارکنان نسبت به سازمان نتایج مثبت متعددی را به دنبال خواهد داشت. نتیجه تعهد بالا میتواند نظم بیشتر در کار و تمایل زیاد به ماندن در سازمان را در پی داشته باشد. از سوی دیگر امروزه گوی رقابت را مدیرانیخواهند ربود که به طور موثری با منابع انسانی خود ارتباط برقرار کنند چرا که موفقیت هر سازمان به مسائل انسانی اشمرتبط است هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش بهزیستی روانشناختی بر بالندگی سازمانی و رضایت شغلی معلمان بود.جامعه آماری پژوهش را معلمان استان کرمانشاه تشکیل میدهد؛ که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با استفاده ازفومول کوکران ۲۰۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید نتایج نشان داد بهزیستی روانشناختی بر بالندگی سازمانی و رضایتشغلی معلمان کرمانشاه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.. بر طبق معادله ساختاری به دست آمده و در سطح معنی داری۰/۵ فرضیه صفر رد شده است در نتیجه ادعای محقق با اطمینان ۹۵ / مورد تایید قرار گرفته است.

Authors

آناهیتا فرجی

دکتری مدیریت آموزشی ،استاد دانشگاه

مرزبان بساطی

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی