بررسی فازی آلیاژ آنتروپی زیاد ۳. FeCoCrNiVM۰۰ تولید شده با روش آلیاژسازی مکانیکی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 79

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MCONF07_154

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1403

Abstract:

در این پژوهش تولید الباز انتروپی زیاد FeCoCrNIV Moos با استفاده از روش آلیاژسازی مکانیکی مطالعه گردیده است. نتایج آزمایش پراش پرتوهای ایکس (XRD) نشان داد که فازهای تشکیل شده در آلیاژ پس از ۱۲۰ ساعت آلیاژ سازی تماما دارای شبکه کریستالی BCC هستند. مشخص گردید که آلباز سازی پس از ۸۰ ساعت برای تولید آلیاژ انتروپی زیاد : FeCoCrNiVMon کامل میگردد و آسیاکاری تا ۱۲۰ ساعت تنها برای همگن سازی آلیاژها میباشد. مشاهدات میکروسکویی از آلیاژ نشان داد که هیچ گونه جدایشی در آلیاژها پس از آلیاژسازی مکانیکی وجود ندارد. با این وجود در برخی نقاط جدایش برخی عناصر به صورت جداگانه مشاهده گردید.

Keywords:

آلیاژسازی مکانیکی آلیاژ انتروپی زیاد : FeCoCrNiVMo , محلول جامد پراش پرتوهای ایکس شبکه BCC

Authors

ایمان صیدی

دانشجوی دکتری گروه مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

رضا دهملایی

دانشیار گروه مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز اهواز ایران

اسماعیل حجاری

دانشیار گروه مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز اهواز ایران

خلیل رنجبر

استاد گروه مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز اهواز ایران