تاثیر ترکیب شیمیایی الکترود بر ریز ساختار فلز جوش اتصالات فولاد API ۵L X۸۰ تولید شده با روش SMAW

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 109

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MCONF07_155

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1403

Abstract:

در این پژوهش تاثیر نوع الکترود مصرفی بر ریز ساختار فلز جوش در اتصالات جوش فولاد API SL X۸۰ مورد مطالعه قرار گرفته است. جوشکاری با استفاده از فرایند SMAW و الکترودهای E۸۰۱۸ و ۱۹۰۱۸ انجام شد. بررسیهای ریز ساختاری توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی SEM انجام گرفت. نتایج حاصله نشان داد که ریز ساختار فلز پایه شامل فریت چندوجهی و شبه چندوجهی، بینیت پایینی و بینیت دانه ای به همراه جزایر مارتنزیت استنیت (MA) میباشد. ارزیابی فلزت جوش ایجاد شده با الکترود E۸۰۱۸ نشان داد که ریز ساختار غالب فلز جوش E۸۰۱۸ به طور برجسته شامل بینیت دانه ای بوده و ریز ساختار ناحیه جوش ایجاد شده با الکترود E۹۰۱۸ غالبا شامل فریت سوزنی مقادیر اندکی فریت شبه چندوجهی به همراه فازهای ثانویه M٫A به صورت پراکنده میباشد. فصل مشترک همه نمونه ها جوشکاری شده به صورت پیوسته و بدون ترک خوردگی و شامل مرز نوع | رشد هم بافته مشاهده گردید.

Keywords:

ریز ساختار فریت سوزنی , جزایر M٫A فلز جوش بینیت دانه ایی , نوع الکترود

Authors

محمد بابااحمدی

کارشناسی ارشد گروه مهندسی مواد - گرایش جوشکاری، دانشگاه شهید چمران اهواز اهواز، ایران دانشگاه شهیدچمران اهواز دانشکده مهندسی گروه مهندسی مواد

رضا دهملایی

هیات علمی گروه مهندسی مواد - دانشکده مهندسی - دانشگاه شهید چمران اهواز اهواز ایران دانشگاه شهیدچمران اهواز دانشکده مهندسی گروه مهندسی مواد