تاثیر راهبردهای استراتژیک بر اجرای شیوههای مدیریت زنجیره تامین سبز و ارتقاء عملکرد پایدار

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IBAEONF04_081

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1403

Abstract:

تحقیقات جهت گیری های استراتژیک اصولی هستند که فعالیت های یک شرکت را جهت می دهند و تحت تاثیر قرار می دهند و رفتارهایی را ایجاد می کنند که برای تضمین دوام و عملکرد آن در نظر گرفته شده است و همچنین عملکرد پایدار یک سازمان به توانایی آن در برآوردن نیازها و انتظارات مشتریان و سایر ذینفعان در بلندمدت اشاره دارد.هدف کلی این پژوهش ، تاثیر جهت گیری های استراتژیک بر اجرای شیوههای مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد پایداری شرکت می باشد. این پژوهش از بعد هدف از نوع کاربردی بوده و از جهت روش و شیوه کار از نوع توصیفی - پیمایشی می باشد و از منظر نوع دادههای پژوهش ، کمی به حساب می آید. از روشهای کتابخانه ای و میدانی و به طور خاص پرسشنامه برای جمع آوری دادههای پژوهش استفاده می شود. جامعه آماری پژوهش ، کلیه صاحبان و مدیران شاغل فعلی شرکت های صنعتی استان قم است که تعداد آنها ۱۲۱ نفر است که از بین آنها ۹۵ نفر از طریق فرمول کوکران انتخاب شد. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی استفادهشده است که شانس یکسانی برای تمامی پاسخ دهندگان دارد. فرایند روایی محتوا و واگرا و همگرا و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه انجام شد و درنتیجه پرسشنامه تایید و توزیع شد. پس از جمع آوری دادهها تحلیل بر روی دادهها انجام شد و با کمک نرمافزار SPSS و Smart Pls فرضیه ها بررسی شد. نتایج نشان می دهد بازار گرایی نقش میانجی بین جهت گیری های استراتژیک بر اجرای شیوههای مدیریت زنجیره تامین سبز دارد و همچنین گرایش کارآفرینی سبز نقش میانجی بین جهت گیری های استراتژیک بر اجرای شیوههای مدیریت زنجیره تامین سبز دارد.

Keywords:

جهت گیری های استراتژیک , شیوههای مدیریت زنجیره تامین سبز , عملکرد پایداری شرکت , مدیریت دانش .

Authors

ندا صلاحی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه طلوع مهر، ایران

کریم ابراهیمی

دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه طلوع مهر، ایران