بررسی تاثیر استراتژی های ناب و چابک بر مدیریت ریسک زنجیره تامین

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 34

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IBAEONF04_123

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1403

Abstract:

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر استراتژی های ناب و چابک بر مدیریت ریسک زنجیره تامین می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی و جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران و کارشناسان شرکت های تولیدی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تعداد مدیران و کارشناسان شرکت های تولیدی در بورس اوراق بهادار تهران نامشخص است لذا نمونه آماری بر اساس جدول مورگان ۳۸۴ نفر در نظر گرفته شد. جهت تجزیه وتحلیل دادههای آماری و بررسی فرضیه های پژوهش با بهرهگیری از نرم افزار آماری SPSS۲۴ و AMOS۲۴ با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری انجام گرفت . تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از پرسشنامه های تحقیق در سطح اطمینان ۹۵ درصد نشان داد که جهت گیری بازار تاثیر مثبت و معناداری بر مدیریت کیفیت ، استراتژی ناب و استراتژی چابک دارد. استراتژی ناب تاثیر مثبت و معناداری بر استحکام زنجیره تامین و انعطاف پذ یری زنجیره تامین دارد. استراتژی چابک تاثیر مثبت و معناداری بر استحکام زنجیره تامین و انعطاف پذیری زنجیره تامین دارد. و در نهایت نتایج نشان داد استحکام زنجیره تامین تاثیر مثبت و معناداری بر انعطاف پذیری زنجیره تامین دارد. لذا م ی توان گفت استراتژی های ناب و چابک با افزایش استحکام زنجیره تامین و انعطاف پذیری زنجیره تامین ، به ارتقا مدیریت ریسک زنجیره تامین کمک می کنند.

Authors

حسنعلی معینی

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگا نی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ای ران