بهینه سازی شرایط عملیاتی فرآیند جذب سطحی برای حذف فلز سنگین آرسنیک از پساب صنعتی به کمک نانوجاذب مغناطیسی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 24

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

OGPCONF09_097

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1403

Abstract:

وجود محدودیت های بین المللی منابع آب شیرین ، لزوم حفاظت بیش از پیش در برابر آلودگی ها را ضروری می نماید. از آنجا که رودخانه ها منابع حیاتی آب شیرین جهت استفاده در امور کشاورزی، شرب و صنعت به شمار می روند، هر گونه معضل آلودگی در رودخا نه ها قابل تعمق و بررسی است . در سال های اخیر به سبب ناآگاهی و یا بی توجهی بشر، میلیون ها تن از فضولات و سموم درآب حل شده است . یکی از این آلودگی ها آرسنیک می باشد که یک سم غیر قابل تجزیه در بدن به شمار می رود و باعث بروز برخی از بیماری ها در انسان و همچنین آلودگی محیط زیست می شود. با توجه به اینکه فرآیند جذب سطحی یکی از روش های کارآمد برای حذف ناخالصی از پساب به شمار می رود، در این تحقیق بهینه سازی شرایط عملیاتی حذف فلز سنگین آرسنیک از پساب صنعتی با کمک نانوجاذب مغناطیسی مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج این تحقیق نشان داد که میزان جذب حداکثر فلز آرسنیک از پساب صنعتی که شامل mg L-۱ ۱۶۰ آرسنیک بوده با استفاده از نانوجاذب مغناطیسی برابر ۵۶/۹۷ اندازه گیری شده که در شرایط عملیاتی بهینه شامل pH برابر با ۷، زمان تماس ۶۰ دقیقه و مقدار نانوجاذب ۱۵ میلی گرم و دمای ۴۵ درجه سانتیگراد بدست آمده است .

Authors

ایمان نظری

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، واحد گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی، گچساران، ایران

علی بهزادی

عضو هیات علمی گروه علوم پایه، واحد بهبهان، دانشگاه آزاد اسلامی، بهبهان، ایران

سیدمحمود چمن

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، واحد گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی، گچساران، ایران

سیدسامان موسویان

استادیار گروه مهندسی شیمی، واحد گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی، گچساران، ایران