تاثیر اسیدکاری در روند بهبود حفاری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 45

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

OGPCONF09_156

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1403

Abstract:

تحقیق حاضر به بررسی تاثیراس یدکاری در روند بهبود حفاری اختصاص دارد. حفاری یکی از عناصر اساس ی در صنعت نفت و گاز است که به منظور بهبود بهرهوری و افزایش استخراج هیدروکربن ها صورت می گیرد. در این مطالعه ، به بررسی انواع اسیدها، روش های اس یدکاری، و نقش اسیدها در فرآیند حفاری می پردازیم .اسیدهای مختلف مانند اسید هیدروکلریک ،اسید فسفریک و اسید سولفوریک به عنوان عوامل اصلی در اسیدکاری حفاری مورد بحث قرار می گیرند. در این تحقیق ،روش های مختلف اسیدکاری نظیر اس یدکاری ماتریس ،اسیدکاری فراورده، و اسیدکاری حفاره مورد بررسی قرار می گیرد. علاوه بر این ، اثرات مخرب و مفیداس یدهای مختلف بر محیط زیست ، آبها، و خاک در طول فرآیند حفاری تجزیه و تحلیل می شود. تاثیرات احتمالی اس یدکاری بر کیفیت آب، تغییرات مواد معدنی خاک، و اثرات جانبی محیط زیست مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. این تحقیق به عنوان منبعی ارزشمند برای محققان، صنعتگران، و تصمیم گیران در زمینه حفاری و بهبود بهرهوری منابع نفت و گاز، می تواند بهبودبخشی در روشها و استراتژیهای اسیدکاری حفاری را ترویج کند. ترکیب دقیق اسیدها و استفاده بهینه از این روش ها با دیدن به چالش ها و مسائل محیط زیستی ، یکی از اولویت های مطالعه حاضر است .

Authors

الناز فرهمندی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت ، دانشگاه تهران