بررسی تاثیرات نمک های مختلف در حین تزریق آب هوشمند بر روی محیط های ماسه سنگی جهت ازدیادبرداشت نفت

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 105

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

OGPCONF09_211

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1403

Abstract:

هدف از این مقاله بررسی بنیادی تاثیرات نمک های تک ظرفیتی و دو ظرفیتی موجود در آب دریای خلیج فارس، جهت ازدیادبرداشت نفت از محیط های متخلخل ماسه سنگی می باشد. بدین منظور، نمک های کلریدسدیم ((NaCl، کلریدپتاسیم ((KCl، کلریدمنیزیم (۲(MgCl ، کلریدکلسیم (۲(CaCl و سدیم سولفات(۴SO۲(Na، با غلظت های ۳ ، ۱ و ۱/۰ در صد وزنی در نظر گرفته شده اند. نتایج نشان می دهد که بی شترین و کمترین تغییر زاویه تماس مربوط به نمک کلرید سدیم می با شد. همچنین بی شترین و کمترین میزان تبادل یونی و بازیافت نفت به ترتیب متعلق به نمک های کلرید سدیم ، سدیم سولفات؛ سدیم سولفات و کلرید منیزیم می باشد.

Authors

رضا قاضی سلطان احمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهران.

علی اسفندیاری بیات

استادیار گروه مهندسی نفت ، دانشکده نفت و مهندسی شیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی - واحدعلوم و تحقیقات تهران.

سیدابوالقاسم امامزاده

دانشیار، گروه مهندسی نفت ، دانشکده نفت و مهندسی شیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهران.