تحلیل و بهینه سازی عوامل موثر در فرایندهای صنعتی با استفاده از طراحی آزمایش های آماری : مطالعه موردی در صنعت تولید پلاستیک

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 83

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

OGPCONF09_215

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1403

Abstract:

این مقاله به بررسی و تحلیل عوامل موثر در فرایندهای صنعتی می پردازد و با استفاده از طراحی آزمایش های آماری ، بهینه سازی این عوامل را در صنعت تولید پلاستیک بررسی می کند. هدف اصلی این مطالعه ، شناسایی و تحلیل عواملی است که تاثیر قابل توجهی بر کیفیت و کارایی فرایندهای صنعتی در تولید پلاستیک دارند.ابتدا با بررسی مقدماتی و مطالعه مروری درباره فرایندهای صنعتی و تولید پلاستیک ، عوامل موثر در این فرایندها شناسایی می شوند. سپس با استفاده از طراحی آزمایش های آماری ، این عوامل تحت شرایط کنترل شده مورد آزمایش قرار می گیرند و تاثیر آنها بر کیفیت و کارایی فرایندهای صنعتی مورد ارزیابی قرار می گیرد.نتایج به دست آمده از طراحی آزمایش ها تحت استفاده از روشهای آماری تحلیلی ، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. این تجزیه و تحلیل به ما کمک می کند تا عواملی که بیشترین تاثیر را بر کیفیت و کارایی دارند، شناسایی شوند و بهینه سازی فرایندها صورت گیرد. نتیجه گیری این مطالعه می تواند به توسعه روشهای بهبود فرایندهای صنعتی در تولید پلاستیک کمک کند و برای تولیدکنندگان و صنعتگران مفید باشد. همچنین ، این تحلیل و بهینه سازی عوامل موثر در فرایندهای صنعتی ، به کاهش هدررفت ها، افزایش بهرهوری و بهبود کیفیت کالاها و خدمات صنعتی می تواند منجر شود. در نتیجه ، صنعت تولید پلاستیک می تواند از این مطالعه برای بهبود فرایندهای خود و دستیابی به عملکرد بهتر و سودآوری بیشتر بهرهبرداری کند.

Keywords: