تجزیه و تحلیل متغیرهای موثر بر بهره وری نیروی کار در صنعت ساخت و ساز

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 28

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MSCS02_004

تاریخ نمایه سازی: 20 فروردین 1403

Abstract:

ساخت و ساز به عنوان یکی از صنایع حیاتی در اقتصاد هر کشور، نقش بسزایی در توسعه و پیشرفت آن ایفا می کند. این صنعت، نقش اساسی در توسعه و پیشرفت شهرها، زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش کیفیت زندگی افراد دارد. پژوهش حاضر، به دنبال شناسایی و رتبه بندی متغیرهای موثر بر بهره وری نیروی کار در صنعت ساخت و ساز است. برای این منظور، از تکنیک تجزیه و تحلیل سلسله مراتب(AHP) یکی از روش های تصمیم گیری چند شاخصه(MADM) استفاده شده است. متغیر های موثر بر بهره وری نیروی کار در ساخت و ساز شامل عوامل مختلفی همچون آموزش های ضمن کار، شرایط پروژه، منابع انسانی، شرایط محیطی، تخصص و تجربه نیروی کار می باشند. در پژوهش حاضر، اطلاعات مورد نیاز از خبرگان ، از طریق پرسشنامه ها جمع آوری شده است. سپس با استفاده از تکنیک AHP مقایسات زوجی و ارتباط بین متغیرها به دست آمد و نتایج با نرم افزار سوپردیسیژن تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد که متغیر مالی از درجه اهیت بالاتری نسبت به سایر متغیرها برخوردار است.

Keywords:

بهره وری نیروی انسانی , مدیریت ساخت , پروژه های ساختمانی

Authors

پرنیا کریمی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، موسسه آموزش عالی آپادانا

سیده زهره زرقامی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، موسسه آموزش عالی آپادانا