ارزیابی کارایی پردازشگر بیوفیزیکی سنتینل ۲ در برآورد پوشش گیاهی سبز کسری (FVC) در کلاس های مختلف پوشش اراضی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 99

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSDA07_056

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1403

Abstract:

پوشش گیاهی کسری (FVC) یک پارامتر ضروری پوشش گیاهی برای توصیف وضعیت رشد گیاهان بوده و نقش مهمیدر ارزیابی بهرهوری اراضی کشاورزی ایفا میکند. در این مطالعه تغییرات پوشش گیاهی کسری اراضی شبستر در روزهایبدون ابر اواسط فصول چهارگانه برای سال ۲۰۲۱ استخراج گردید. همچنین برای اعتبارسنجی تخمین FVC از نمایه هایکیفیت تخمین (EQI) استفاده شد. نتایج نشان داد مقادیر EQI در نقاط مختلف متغییر بوده و دقت تخمین در تمامیپیکسل ها مشابه نمی باشد. چنانچه این شاخص از صفر تا اعداد بالاتر از یک متغییر و در مناطق دارای پوشش گیاهیمناسب برابر صفر میباشد. نتایج حاصل شده نشان داد که شاخص FVC - ۲ ۲/ در اواسط زمستان و پاییز در محدوده ۲۲بوده، اما با گذر زمان در اواسط بهار به تدریج پوشش گیاهی در زمین های زراعی، علف زارها و مناطق پوشش درختیافزایش یافته و مقادیر پوشش گیاهی کسری هم افزایش یافته است، چنانچه در اواسط مرداد بیشترین مقادیر FVC دربازه ۰/۷۵-۰/۵ در مناطق دارای پوشش گیاهی متراکم قرار گرفته است. مقادیر پوشش گیاهی کسری در مناطق شهری و یا مناطق دارای دخالت انسانی بیشتر پایین است و این نتیجه در تحقیقات دیگری هم تایید شده است.

Authors

آیلار محمدی

گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

ابوالفضل مجنونی هریس

دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

سعید صمدیان فرد

دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

رضا حسن پور

محقق بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی