بررسی وضعیت خشکسالی مزارع تولید گندم در ایران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 30

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSDA07_153

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1403

Abstract:

خشکسالی پدیدهای خزنده است، که تاثیرات زیاد و تهدیدکنندهای بر زندگی انسان دارد. خشکسالی را در یک دوره زمانی با هواینامعمول خشک که به حد کافی با فقدان آب به علت عدم تعادل هید رولوژیک روبرو است تعریف میکنند. در خشکسالی چها رویژگی عمده مورد مطالعه قراد می گیرد که عبارتند از شدت، مدت، فراوانی و گستره خشکسالی. هدف از این تحقیق پهنه بندیشدت خشکسالی و تاثیر آن بر تولید محصول استراتژیک گندم در کشور است. به این منظور، از شاخص بارش استاندارد (SPI ) بهعنوان شاخص منتخب جهت پایش خشکس الی در طول دوره آماری ۵۱ ساله (۱۳۹۹ - ۱۳۴۹) استفاده گردید. همچنین جهت ارتباطخشکسالی با محصول گندم از آمار و اطلاعات بانک جهانی و بانک مرکزی میزان بارندگی و تولید گندم طی سا لهای ۱۳۹۹ - ۱۳۴۹استفاده شد. نتایج همبستگی پیرسون بین شاخص SPI و میزان تولید گندم نشان داد که همبستگی مثبتی بین شاخص خشکسالیو میزان تولید گندم وجود دارد. ضریب همبستگی در این تحقیق ۱۱۳ / ۰ برآوردشدهاست که بیانگر آن است که اگر شاخص بارشاستاندارد افزایش یابد یا به عبارتی هر چه بیشتر ترسالی اتفاق بیفتد در کشور، میزان تولید گندم افزایش مییابد . طی دوره ۱۳۹۹ -۱۳۴۹ ، ۴۹ درصد ترسالی اتفاق افتاده است و تنها حدود ۱۸ درصد خشکسالی متوسط و شدید رخ داده است، که با مدیریت مصرفو افزایش بهره برداری از آب میتوان خشکسالی را پشت سر گذاشت.

Authors

بهجت رمضانی

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

فرشید اشراقی

دانشیار گروه مهندسی اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

علی کرامت زاده

استادیار گروه مهندسی اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اعظم رضایی

استادیار گروه مهندسی اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان