پیشبینی مهارتهای ارتباطی در اختلال طیف اتیسم بر اساس سبکهای دلبستگی: نقش میانجی خودکارامدی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 35

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PEECUM02_005

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1403

Abstract:

مقدمه: کودکان مبتلا به اختلال های طیف اتیسم در ارتباط های کلامی، غیرکلامی، تعامل های اجتماعی و فعالیت های مربوط به بازی مشکل دارند .اکتساب مهارت های ارتباطی بخشی از فرآیند اجتماعی شدن کودک به شمار می رود و به روابط هیجانی مطلوب منجر می شود.همچنین کیفیت تعامل والد - کودک نقش اصلی در تحول بهنجار کودکان دارد. هدف از پژوهش حاضر، تعیین نقش سبکهای دلبستگی در پیش بینی مهارتهای ارتباطی کودکان دچار اختلال طیف اتیسم و تعیین نقش میانجی خودکارامدی در این رابطه بود. روش: در مطالعه توصیفی - تحلیلی،۴۱۰ کودک ۳۱۰)پسر، ۱۰۰ دختر) ۶ تا ۸سال دچاراختلال طیف اتیسم در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱از مدارس اتیسم و کلینیک های شهر کرمانشاه، به شیوه در دسترس با پرسشنامه غربالگری طیف اتیسم و ماتریس های پیشرونده ریون، ارزیابی شدند. ۱۰۰کودک ۲۳)دختر و ۷۷ پسر) که نمره ۱۱ و بالاتر در پرسشنامه غربالگری طیف اتیسم و نمره بالاتر از ۸۴ در ماتریس های پیشرونده ریون، گرفتند انتخاب شدند و والدین آنها نیمرخ مهارت های ارتباطی اتیسم، مقیاس دلبستگی در کودکی میانه، و فهرست خودکارامدی را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از روش تحلیل مسیر در نرم افزار Macro SPSS نسخه ،۲۰ تجزیه و تحلیل شدند .یافته ها: ماتریس همبستگی اسپیرمن نشان داد که سبک دلبستگی با مهارت های ارتباطی رابطه منفی و مستقیم (-۰/۳۲) دارد و با حرکت از سبک دلبستگی ایمن به ناایمن، می توان ضعف در مهارتهای ا ارتباطی را پیش بینی نمود. همچنین، خودکارامدی با مهارت های ارتباطی ، همبستگی مثبت (r=%۵۵)داشت. تحلیل مسیر نشان داد که با افزایش یک واحد در خودکارامدی، %۷۹واحد به مهارتهای ارتباطی افزوده می شود. اگرچه، سبکهای دلبستگی، تاثیر مستقیم بر مهارتهای ارتباطی نداشت ولی خودکارامدی بطور معنادار در ارتباط بین سبکهای دلبستگی با مهارتهای اارتباطی نقش میانجی داشت .نتیجه گیری : با توجه به نقش میانجی خودکارامدی در رابطه بین سبک های دلبستگیبا مهارت های اجتماعی در کودکان دچار اختلال طیف اتیسم میتوان نتیجه گرفت که والدین نقش مهمی در ایجاد سبک دلبستگی ایمندارند و به کودکان کمک میکنند با خودکارامدی، مهارتهای ارتباطی را کسب کنند

Authors

محمد نریمانی

استاد روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

مریم غلامی

دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

سعید سلیمی

کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه کردستان

محترم کاوسی کولسه

کارشناسی روانشناسی دانشگاه پیام نور واحد اسلام اباد غرب

انیتا بزرگی

دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان دزفول

مژگان غلامی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه پیام نور کرمانشاه