مقایسه جایگاه بین المللی ایران در شاخص های اقتصادی (ویرایش سوم)

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1951838
Publish: 9 April 2024
View: 43
Pages: 36
Publish Year: 1399

This Research With 36 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

مقایسه بین کشوری شاخص های اقتصادی، علاوه بر تعیین جایگاه کشور در میان اقتصادهای مختلف،
امکان بررسی سیاست های اتخاذ شده و پیشرفت های حاصل شده ناشی از این سیاست ها را نیز مهیا
می سازد. از این رو در گزارش حاضر سعی شده است تا با بررسی وضعیت ایران در ۲۲ شاخص ،
جایگاه کشور در عرصه اقتصاد جهانی بهتر مشخص گردد.
تعدادی از شاخص های مورد بررسی در این گزارش شاخص های ترکیبی هستند که توسط برخی
از سازمان های بین المللی و از ترکیب چندین متغیر محاسبه و ارائه شده است و سایر شاخص ها،
شاخص های کلان اقتصادی هستند که خود نیز بر اساس نوع و ماهیت به دو دسته شاخص های
هدایت کننده یا ساختاری )شامل نرخ مشارکت، نرخ مشارکت زنان، نرخ باروری زنان، تعداد مقالات
علمی( و هدف )شامل تولید ناخالص داخلی، تولید سرانه، تورم، بیکاری، سرمایه گذاری خالص در
دارایی های غیرمالی، پس انداز ناخالص، کل بدهی دولت مرکزی و شاخص فقر شدید( تقسیم شده اند.

فهرست مطالب Research

خلاصه مدیریتی ۰

۰ مقدمه ۹

۰ شاخص های هدایتکننده )ساختاری( ۹

۰ ۰ نرخ مشارکت نیروی کار - ۹

۰ ۰ نرخ مشارکت نیروی کار زنان - ۶

۹ ۰ نرخ باروری - ۸

۹ ۰ تولید علم - ۴

۹ شاخصهای هدف ۰۰

۰ ۹ تولید ناخالص داخلی - ۰۰

۰ ۹ تولید ناخالص داخلی سرانه - ۰۹

۹ ۹ نرخ تورم - ۰۹

۹ ۹ نرخ بیکاری - ۰۶

۹ شاخصهای بینالمللی ۰۱

۰ ۹ شاخص رقابتپذیری جهانی - ۰۱

۰ ۹ شاخص سهولت کسب و کار - ۰۴

۹ ۹ شاخص نوآوری جهانی - ۰۰

۹ ۹ شاخص آزادی اقتصادی - ۰۰

۹ ۹ شاخص توسعه انسانی - ۰۹

۶ ۹ شاخص توسعه جنسیتی - ۰۹

۱ ۹ شاخص رفاه لگاتوم - ۰۱

۸ ۹ شاخص توسعه فراگیر - ۰۸

۴ ۹ شاخص سازگاری دیجیتال - ۰۴

۰۰ ۹ شاخص داده باز - ۹۰

۰۰ ۹ شاخص فقر شدید - ۹۰

۹ جمع بندی ۹۰

نمایش کامل متن

Keywords:

شاخص های هدایت کننده , شاخص های هدف , شاخص های ترکیبی