پیشبینی نرخ تورم در ایران: کاربردی از رویکرد تورم هسته

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1951840
Publish: 9 April 2024
View: 50
Pages: 53
Publish Year: 1397

This Research With 53 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

با توجه به اهمیت نرخ تورم برای سیاستگذاران پولی، رویکرد هسته تورم در دهههای گذشته بیش از پیش
مورد توجه قرار گرفته است. دلیل این امر این است که از نظر بانکهای مرکزی همه تغییرات شاخص قیمت
مصرفکننده به یک اندازه برای اعمال سیاست پولی دارای اهمیت نیست. چرا که بخشی از تغییرات این
شاخص دائمی و بخشی دیگر از آن موقتی و گذرا است و نباید در مقابل تغییرات موقتی واکنش نشان داد.
تغییرات قیمتهای نسبی حاصل از تکانههای موقت در بلندمدت بهواسطه انعطافپذیری قیمتها و درنتیجه
جانشینی کالاها توسط مصرفکننده تعدیل شده و درنهایت در بلندمدت بر تورم بدون اثر خواهد بود؛ بنابراین
برخی از اقتصاددانان اعتقاد دارند، بانکهای مرکزی کشورهای مختلف ازجمله کشورهایی که سیاست اهداف
تورمی را دنبال میکنند، نباید تصمیمات سیاستگذاری خود را مبتنی بر تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده
اتخاذ نمایند و بهتر است بر تورم هسته ۱ تمرکز کنند.

فهرست مطالب Research

خلاصه مدیریتی ۳

۱ مقدمه ۱۳

۲ مبانی نظری ۱۵

۲ - ۱ اهمیت تورم در سیاستگذاری پولی ۱۵

۲ - ۲ هسته تورم ۱۷

۳ روش تحقیق ۱۹

۳ - ۱ روش محاسبه هسته تورم ۲۰

۳ - ۱ - ۱ روشهای ارزیابی سیاست ۲۰

۳ - ۱ - ۲ معیارهای انتخاب روش مناسب تخمین هسته تورم ۲۱

۳ - ۱ - ۲ - ۱ دنبال کردن روند تورم ۲۱

۳ - ۱ - ۲ - ۲ پیچیدگی محاسبه ۲۱

۳ - ۱ - ۲ - ۳ - پیشبینی تورم ۲۱

۴ بررسی ارتباط بین نرخ تورم هسته و نرخ تورم مشاهده شده: مدل خودرگرسیون برداری ) VAR ) ۲۶

۵ پیش بینی نرخ تورم ۲۷

۵ - ۱ روشهای پیشبینی تورم ۲۷

۵ - ۲ بررسی عوامل موثر بر نرخ تورم ۲۹

۵ - ۳ - برآورد الگو و خلاصه نتایج ۳۳

۵ - ۵ - پیش بینی نرخ تورم هسته در سال ۱۳۹۷ بر اساس سناریوهای مختلف افزایش نرخ ارز ۳۴

۶ نتیجه گیری و جمع بندی ۳۵

منابع ۴۴

پیوست شماره ۱ ۴۵

پیوست شماره ۲ ۴۸

نمایش کامل متن