چشم انداز بازارهای کالا شوک های قیمت مواد غذایی: کانال ها و پیامدها

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1951841
Publish: 9 April 2024
View: 38
Pages: 29
Publish Year: 1398

This Research With 29 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

بانک جهانی گزارش ۱ را که حاوی خلاصه ای از آمار و اطلاعات لازم در خصوص
چشم انداز بازار کالا می باشد، به صورت منظم در ماه های آوریل و اکتبر هر سال، ارائه می نماید. گزارش
مذکور در دو بخش، تهیه شده است. بخش اول، تمرکز ویژه بر شوک قیمت موادغذایی )کانال ها و
پیامدها( دارد و بخش دوم تحولات بازار کالا و چشم انداز و خطرات آن را برای گروه های اصلی کالا
انرژی، کشاورزی، کود، فلزات و مواد معدنی و فلزات گران بها ارائه می دهد.

فهرست مطالب Research

خلاصه مدیریتی ۱

روندهای اخیر ۱

چشمانداز و خطرات ۳

تمرکز ویژه به قیمت مواد غذایی ۳

بخش اول: شوک های قیمت موادغذایی :کانال ها و یامدها ۵

۱ مقدمه ۵

۱ - ۱ اثر شوک های قیمت موادغذایی )کانال ها و پیامدها( ۷

۱ - ۲ سیرتکاملی قیمت های جهانی و داخلی موادغذایی ۱۰

۱ - ۳ اثر پذیری فقر از شوک قیمتی موادغذایی ۱۴

بخش دوم: بازار کالا )تحولات، چشم انداز و خطرات( ۱۵

۲ مقدمه ۱۵

۲ - ۱ تحولات گروه های اصلی کالا ۱۵

۲ - ۲ چشم انداز بازار کالا ۲۳

جمع بندی ۲۴

نمایش کامل متن