خلاصه ای از گزارش های ( چشم انداز اقتصاد جهان ) نهادهای بین المللی ( ۲۰۲۳ - ۲۰۲۴ )

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1951876
Publish: 9 April 2024
View: 665
Pages: 31
Publish Year: 1402

This Research With 31 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

اقتصاد جهان طی سالهای اخیر تحت تاثیر پیامدهای انباشت شده ناشی از رخدادهایی همچون همهگیری
کووید- ۱۹ ، جنگ میان روسیه و اوکراین، اختلال در بازارهای غذا و انرژی و همچنین تشدید ناامنی غذایی و
سوءتغذیه )در برخی از کشورهای درحالتوسعه( به صورت غیرقابل پیشبینی قرار گرفته است. بر این اساس،
گزارش پیشرو به بررسی اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۳ و چشم انداز آن در سال ۲۰۲۴ با تاکید بر رشد اقتصادی،
تورم، بیکاری و تجارت جهانی بر مبنای مطالعات انجامشده از سوی صندوق بینالمللی پول، سازمان ملل و
بانک جهانی پرداخته است.
سازمان ملل ) UN ( در تازهترین گزارش سال ۲۰۲۳ خود با نگاهی بر اثرات تکانههای اقتصادی سالهای
اخیر در سراسر جهان، رشد اقتصادی در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ را به ترتیب ۱.۹ % و ۲.۷ % برآورد کرده است.
این در حالی است که طبق برآوردهای بانک جهانی ) WB (، انتظار میرود اقتصاد جهانی پس از رشد ۳.۱
درصدی در سال ۲۰۲۲ ، در سال ۲۰۲۳ و همزمان با اتخاذ سیاستهای پولی انقباضی با هدف مهار تورم، به
میزان قابل توجهی کاهش یافته و به ۲.۱ درصد برسد. پس از آن در سال ۲۰۲۴ اقتصاد جهانی بصورت آهسته
رو بهبود خواهد رفته و رشد اقتصادی نیز به ۲.۴ درصد برسد. در این راستا، صندوق بینالمللی پول ) IMF )
نیز در آخرین بهروزرسانی گزارش خود در اکتبر سال ۲۰۲۳ ، رشد اقتصادی سال ۲۰۲۳ را حدود ۳ % و برای
سال ۲۰۲۴ با ۰.۱ درصد کاهش، ۲.۹ % پیشبینی کرده است.

فهرست مطالب Research

خلاصه مدیریتی ۱

۱ چشمانداز اقتصاد جهان در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ ۵

۱-۱ رشد اقتصاد جهان ۶

۲-۱ بررسی تورم و پیشبینی وضعیت آن ۱۵

۳-۱ بیکاری ۱۸

۴-۱ تجارت بینالمللی ۲۰

۲ جمعبندی ۲۴

منابع ۲۷

نمایش کامل متن

Keywords:

چشمانداز اقتصاد جهان- رشد اقتصادی- تورم- بیکاری – تجارت جهانی

Authors

روزبه بالونژاد نوری

عضو هیات علمی پژوهشکده امور اقتصادی