مدل سازی یک بعدی دبی پیک سیلاب خروجی از شکست سد استقلال میناب با نرم افزار HEC-RAS

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 107

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAU09_005

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

یکی از بزرگترین ریسکها در سد سازی، بحث شکست سد است که اگر به دقت شناخته شود و مطالعه در مورد آن صورت گیرد، ایمنی در مورد شکست سد بوجود می آید و احتمال وقوع خرابی و متحمل شدن هزینه های زیاد از بین می رود. کاهش ریسک بایستی در تمامی ابعاد و برای کلیه خطرات محتمل صورت پذیرد. در بررسی خطرات بایستی امکان هشدار و تخلیه مردم در پائین دست در نظر گرفته شود. بنابراین کاهش ریسک میتواند با برخورد جامع گرایانه، متعادل و کم هزینه گردد. در این راستا مسائلی که مستقیما به سد مربوط نمی باشند مانند آبگرفتگی در پائین دست، بایستی به دقت مورد مطالعه قرار گیرند. بررسی پیامدهای ناشی از شکست سدها، از جمله مطالعاتی است که بر روی سدها ی ایران صورت می گیرد و یا خواهد گرفت. این موضوع بدلیل قرار گیری بسیاری از سدها در مجاورت مناطق مسکونی و شرایط خاص منطقه از نظر زلزله خیزی مورد مطالعه قرار گرفت و HEC-RAS۲Dاست. در این تحقیق تبعات پدیده شکست سد اسشتقلال میناب با نرم افزار نتایج این تحقیق نشان می دهد که حداکثر سیلاب خروجی در اثر شکست سد میناب تا ۷۰۰۰۰ مترمکعب برثانیه می رسد. همچنین بیش از ۲۹۰۰۰ هکتار از اراضی پایین دست سد در اثر سیلاب ناشی از شکست سد به زیر آب خواهند رفت.

Keywords:

شکست سد - مدلسازی - - HEC-RAS دبی خروجی - استقلال میناب

Authors

محسن سفیدان زاده

کارشناس ارشد عمران -سازه های هیدرولیکی

رضا ترکمندی

کارشناس ارشد عمران –سازه های هیدرولیکی