مسئولیت پذیری اجتماعی :مدیریت استراتژیک پیمانکاران ساختمانی ۱

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 56

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAU09_144

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

فضای سخت و ملتهب اقتصادی جامعه و روحیه مدیریت های منفعت طلب در بسیاری از بنگاه های اقتصادی و ازجمله شرکت های پیمانکاری ساختمانی که یکی از مصادیق واقعی شرکت های اقتصادی محسوب می گردند،باعث شده است تا احساس تعهد و مسوولیت پذیری اجتماعی کارکنان و مدیران و مسوولان آن شرکت ها نسبت بهحقوق اجتماع در زمینه های سلامت جانی، مالی، روانی، اخلاقی کمتر شود. و لذا فرایندی خسارت آفرین در بیاخلاقی در پاسخ گویی به جامعه ایجاد گردد. لازم است تا مطالعاتی با هدف بررسی تاثیرات سیاست این روش ومتد در اینگونه موسسات اقتصادی، و رفتارهای آنها، انجام گیرد. مسئولیت پذیری اجتماعی بنگاه ها و موسساتاقتصادی، به ارتباط بین متولیان و مسوولان شرکت ها و همچنین کارکنان و بدنه اصلی کارکردی آن و محیط هایکاری و مبادله ای آنها مربوط است. مهم و اساسی، تعهد و قبول بار مسئولیت در افعال و اعمال مدیران و صاحبانرای و نظر است که بخشی از پاسخ های اوست، پاسخ های منطقی و مسئولانه مدیران بنگاه های اقتصادی اقدامیاست که بر اساس مقاصد و انگیزه ها و فعالیت ها و آرمان ها ارائه می گردد.شرکت های پیمانکاری ساختمانی در حوزه بسیار مهمی از صنعت ایفای نقش دارند، و عملکرد آنها به لحاظگسترش جمعیتی و همچنین گسترش صنوف و حرفه ها و صنایع کوچکتر، اهمیت فراوانی در راهبرد های اجتماعیدارد. میل و کشش خود خواسته آنها به مسئولیت پذیری اجتماعی برای کسب اعتبار و مشروعیت اجتماعی برایآنها ضروری و لازم است، و به طور کلی نگرش به این ایده می تواند موجب رشد و تعالی شرکت های مذکور وکسب سودهای بیشتر و رونق اقتصادی آنها گردد.توضیح و تبیین این مساله که : مسئولیت پذیری بنگاه های اقتصادی علاوه بر آن که امر مهمی در جامعه است،نقش راهبردی در موفقیت شرکت های اقتصادی نیز هست، و هر چه مسئولیت پذیری این گونه مراکز اقتصادیافزایش یابد، پیش بینی آن نیز افزایش خواهد یافت. آنها توفیقات شان در قبال میزان وابستگی و انجام تعهدات خودخواسته شان نسبت به فعالیت های ذیل عنوان مسئولیت پذیری اجتماعی هستند، با انجام این فعالیت ها ضمنپیوستگی با محیط اجتماع و تقویت نهادها و کانون های همبستگی اجتماعی، آنها در کسب سود بیشتر و درآمدزایی بیشتر نیز توفیق خواهند داشت. آنها میتوانند با نگرش به ایده مسئولیت پذیری اجتماعی و انجام فعالیت هایوابسته به آن زمینه های رشد و تعالی خود را فراهم سازند. پیمانکاران ساختمانی در این راه پیشرو بوده اند و درآینده نیز یکی از ارکان مهم این نگرش خواهند بود.

Authors

شهلا باقری

دانشیار دانشگاه خوارزمی، رشته جامعه شناسی

اصغر هادیان

کارشناس ارشد رشته جامعه شناسی، دانشگاه خوارزمی،