نقش مشارکت های مردمی در توسعه مدیریت شهری: مطالعه موردی شهرستان فریدونکنار

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 21

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NERA08_057

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

امروزه توسعه شهری یکی از عوامل قابل توجه برای مدیران و مسئولان شهری می باشد که عوامل بسیاری می تواند در آنتاثیر گذار باشد، یکی از عوامل تاثیر گذار در توسعه شهری مشارکت شهروندان در اداره امور شهری می باشد.پژوهش حاضربا هدف بررسی نقش مشارکت شهروندان در توسعه مدیریت شهری شهر فریدونکنار صورت پذیرفته است.در ابتدا میزانمشارکت شهروندان شهر فریدونکنار در امور شهری مورد بررسی قرار می گیرد، سپس به بررسی این نکته که شهروندانبیشتر تمایل به مشارکت در چه جنبه های از امور شهری دارند، پرداختیم و نهایت به این سوال پاسخ دادیم که آیامشارکت شهروندان توسعه شهری را پیش بینی می کند؟ جامعه آماری کلیه شهروندان شهر فریدونکنار بوده اند که از بینآنها، ۳۸۰ نفربه عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای سنجش میزان مشارکت شهروندان از پرسشنامه محقق ساخته استفادهشده است.یافته های پژوهش نشان داده است که شهروندان در امور مدیریت شهری مشارکت بالاییدارند، همچنین یافته هاگزارش کرده که مشارکت شهروندان در نگهداری فضای سبز، پرداخت عوارض شهری وراهپیمایی جز سه عامل برترمشارکت شناخته شده است. در نهایت یافته ها نشان داده است که مشارکت مردم می تواند توسعه شهری را پیش بینیکند. مدیران و مسئولان شهری باید در نظر داشته باشند که حضور مردم در اداره شهر باعث توسعه و پیشرفت شهر می شود.

Authors

سیدعبداله میرمحمدتباردیوکلایی

کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی