بررسی رابطه بین سوادرسانه ای و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه دوم

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 30

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NERA08_425

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین سوادرسانه ای و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه دوم بود. روشاین پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطهدوم شهرستان سرپل ذهاب بود که در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مشغول به تحصیل و تعداد آن ها در کل ۲۲۵۰نفر بودند و بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد ۳۳۴ نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر مبنایجنسیت به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد سواد اطلاعاتی )MLT-۳۵)و معدل درسی به عنوان معیار پیشرفت تحصیلی استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگیپیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سواد رسانه ای با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.

Authors

مریم دولتیاری

معلم آموزش و پرورش شهرستان سرپل ذهاب، استان کرمانشاه- کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نکا، نکا، ایران؛ معلم آموزش و پرورش شهرستان سرپل ذهاب،استان کرمانشاه

آتنا باقرزاده شش پل

آموزش و پرورش شهرستان بابل- کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نکا، نکا، ایران؛ معلم آموزش و پرورش شهرستان بابل.

فریبا فرحیان رودی

دبستان غیردولتی پسرانه علم وادب اموزگار پایه پنجم- کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نکا، نکا، ایران؛ دبستان غیردولتی پسرانه علم وادب اموزگار پایه پنجم