اثربخشی مهارت اجتماعی دانش آموزان بر یادگیری مشارکتی با میانجی گری سبک های دلبستگی (مطالعه موردی: دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان نور)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 20

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NERA08_536

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

هدف از این این پژوهش بررسی اثربخشی مهارت اجتماعی دانش آموزان بر یادگیری مشارکتی با میانجی گریسبک های دلبستگی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان نور بوده است. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزانپایه پنجم ابتدایی شهرستان نور بوده اند که تعداد آنها ۵۸۴ نفر بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ایتعداد ۲۳۲ نفر از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان نور انتخاب شده اند. برای سنجش متغیرهای پژوهش ازپرسشنامه استفاده شد. برای سنجش یادگیری مشارکتی از پرسشنامه استاندارد یادگیری مشارکتی چو و یاولی(۲۰۰۷)، برای سنجش مهارت های اجتماعی از پرسشنامه گرشام و الیوت، (۱۹۹۰) و برای سنجش سبک دلبستگی از پرسشنامه کولینز و رید (۱۹۹۰) استفاده شد.یافته های پژوهش نشان داد مولفه های مهارت های اجتماعی ؛ خودکنترلی ، همدلی و همکاری بر یادگیری مشارکتی تاثیر مثبت و معنی داری دارد. مولفه ابراز وجود مهارتهای اجتماعیبر یادگیری مشارکتی تاثیر معنی داری ندارد. مولفه های مهارتهای اجتماعی ؛ خود کنترلی ، همدلی ، ابراز وجود وهمکاری بر سبک های دلبستگی تاثیر مثبت و معنی داری دارد. سبک دلبستگی در تاثیر مهارت های اجتماعی بریادگیری مشارکتی نقش میانجی دارد.

Authors

صبح نساء نوربخش

دبستان شهید اندرزگو گنج یاب، مازندران، شهرستان نور، روستای گنج یاب- معلم مقطع ابتدایی ، رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی

فرانک پایدار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد محمودآباد- دکتری، رشته مدیریت