بررسی رابطه بین تکنولوژی اطلاعات با دانش اطلاعاتی از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس ابتدایی شهر آمل

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 29

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NERA08_810

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

هدف تحقیق حاضر تعیین رابطه بین تکنولوژی اطلاعات با دانش اطلاعاتی از دیدگاه معلمان و مدیران مدارسابتدایی شهر آمل بود. روش تحقیق حاضر، از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی، به لحاظ هدف کاربردی و بهلحاظ روش اجرا نیز تحقیق پیمایشی و از نظر لحاظ محیط انجام پژوهش میدانی است. در این پژوهش، جامعهآماری را کلیه معلمان و مدیران مدارس ابتدایی شهر آمل که ۱۱۰ نفر می باشند تشکیل داد. تعداد نمونه بر اساسجدول مورگان برابر با ۸۶ نفر از معلمان و مدیران بود، که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزاراندازه گیری هم یک پرسشنامه محقق ساخته بود که شامل دو قسمت تکنولوژی اطلاعات و دانش اطلاعاتی هست.برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج آمار توصیفی نشان دادمیانگین های محاسبه شده متغیر تکنولوژی اطلاعات و مولفه های آن دارای میانگین خیلی کم می باشند یعنیبیشترین تجمع درامتیازهای حد پایین می باشد. این مساله با توجه به دیگر شاخص های توصیفی نیز تاکید میشود همچنین میانگین های محاسبه شده متغیر دانش اطلاعاتی و مولفه های آن دارای میانگین خیلی کم می باشندیعنی بیشترین تجمع درامتیازهای حد پایین می باشد. این مساله با توجه به دیگر شاخص های توصیفی نیز تاکیدمی شود. در بخش آمار استنباطی نتایج نشان داد که بین تکنولوژی اطلاعات با دانش اطلاعاتی از دیدگاه معلمان ومدیران مدارس ابتدایی شهر آمل رابطه وجود دارد.

Authors

رضا پاشا

دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران

یوسف نوایی

کارشناس ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان مازندران- کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه خوارزمی تهران

الهه کتابی

کارشناس ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان مازندران- کارشناس ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان مازندران