تاثیر فضای مجازی بر کارآفرینی آموزشی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 30

This Paper With 27 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NERA08_861

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

توسعه حاصل از فناوری های نوین همراه با تحول رسانه ای، حوزه های زیادی از جمله شیوه ارتباط، تفکر، کار و کارآفرینی و بهویژه کار آفرینی آموزشی را تحت تاثیر قرار داده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فضای مجازی بر کارآفرینی آموزشیانجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی-تحلیلی و از انواع تحقیقات پیمایشی با رویکردی کمیمی باشد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان اداره آموزش پرورش شهرستان نور به تعداد ۲۷۱ نفر بودند که حجم نمونه بر اساسجدول مورگان-کرجسی ۱۸۶ نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده بین افراد نمونه توزیع شد. در این پژوهش از ابزار پرسشنامهاستفاده شد و جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SMART PLS و از روش حداقل مربعات جزیی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن بود که فضای مجازی بر کارآفرینی آموزشی تاثیر دارد، نیت استفاده فضای مجازی بر کارآفرینی آموزشی تاثیر دارد، نگرشفضای مجازی بر کارآفرینی آموزشی تاثیر دارد، مفید بودن درک شده فضای مجازی بر کار آفرینی آموزشی تاثیر دارد، سهولت استفادهشده فضای مجازی بر کارآفرینی آموزشی تاثیر دارد، سازگاری فضای مجازی بر کار آفرینی آموزشی تاثیر دارد، تاثیر اجتماعی فضایمجازی بر کارآفرینی آموزشی تاثیر دارد، لذت درک شده فضای مجازی بر کار آفرینی آموزشی تاثیر دارد.

Authors

نادی علیزاده

گروه کامپیوتر ، واحد نور ، مرکز محمودآباد ، دانشگاه آزاد اسلامی، محمودآباد، ایران

سیده سودابه میرانی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ، واحد نور ، مرکز محمودآباد ، دانشگاه آزاد اسلامی، محمودآباد، ایران