تببین شاخص ها،ابعاد و مولفه های مدرسه تمام ساحتی در اسناد تحولی آموزش و پرورش

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 59

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NERA08_867

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

هدف پژوهش حاضر واکاوی اسناد بالادستی آموزش و پرورش در تبیین مدرسه تمام ساحتی است. روش پژوهش تحلیلی-استنتاجی است. جامعه مشارکت کنندگان شامل کلیه منابع و اسناد پیرامون مدرسه تمام ساحتی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ میباشد. یافته های پژوهش بر طبق ابعاد مدرسه تمام ساحتی بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش عبارتند از: بعدمعنوی، بعد فردی، بعد اجتماعی و بعد فرهنگی. بر طبق مولفه های مدرسه تمام ساحتی عبارتند از: ساده سازی، پالایش، متناسبسازی، تعادل، انعطاف پذیری و مشارکت. بر همین اساس مدرسه باید محل تجربه ی حیات طیبه و آماده شدن متربیان برایتحقق مراتب آن در همه ابعاد و ورود به جامعه صالح باشد. همچنین شاخص هایی که به دست آمد عبارتند از: اندیشه ورزی،توجه به تمام ساحتهای زندگی، ارتباط با نهاد خانواده، ارتباط با نهادهای علمی و فرهنگی، ارتباط با جامعه محلی. برخورداریاز حیات طیبه در بعد جمعی و تحقق جامعه صالح نیازمند مدرسه تمام ساحتی است. نتایج نشان دهنده آن است که درافقچشم انداز سند تحول بنیادین آموزش وپرورش در نظام جمهوری اسلامی ایران، مدرسه جلوهای از تحقق حیات طیبه و جامعهاسلامی است.

Authors

فاطمه جبار

فرهنگی مشغول به خدمت در آموزش و پرورش استان همدان،بخش خزل

سعیده نظرپور

فرهنگی مشغول به خدمت در آموزش و پرورش استان همدان،بخش خزل

هادی ذوالفقاری

فرهنگی مشغول به خدمت در آموزش و پرورش استان همدان،بخش خزل