رابطه آموزش های فنی و حرفه ای با کارآفرینی و اشتغال

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 27

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NERA08_896

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

هدف از این تحقیق بررسی رابطه آموزش های فنی وحرفه ای و اشتغال در بازار کار از دیدگاه مدیران صنایع ومربیان فنی وحرفه ای در شهرستان محمودآباد می باشد. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است. جامعه آماری ۵۰ نفرشامل ۲۵ نفر مدیران صنایع و ۲۵ نفر مربیان فنی وحرفه ای که با روش سرشماری همه انتخاب شدند. برای گردآوریداده ها از دو پرسشنامه محقق ساخته که شامل ۵۱ سوال فنی حرفه ای وکارآفرینی واشتغال زایی بود استفاده شد. کههمگی از اعتبار قابل قبولی برخوردارند، پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که برای تجزیه وتحلیل داده ها ازروشهای آمار توصیفی همچون (فراوانی درصد، میانگین و انحراف معیار) و از روش های آمار استنباطی (ضریبهمبستگی پیرسون، تحلیل واریانس چند متغیری، آزمون تعقیبی شفه و LSD و روش های آلفای کرونباخ و تصنیف) برای محاسبه استفاده شده است. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که رابطه میان آموزش های فنی وحرفه ای بر کارآفرینیو ایجاد اشتغال در بازار کار از دیدگاه مدیران صنایع و مربیان فنی و حرفه ای در سطح ۵% رابطه معنی داری وجوددارد. که برای افزایش آن نیاز به حمایت دولت در توسعه کارآفرینی می باشد. بطور کلی بر اساس پژوهش هایی کهبا هدف بررسی تنگناهای توسعه کارآفرینی در ایران انجام شده، هم در سطح کلان و هم در سطح واحدهای کسبو کار، بستر مناسب برای توسعه کارآفرینی وجود ندارد و لازم است تا اقدامات جدی در هر دو زمینه صورت گیرد.

Keywords:

آموزش فنی و حرفه ای , کارآفرینی , اشتغال , بازار کار

Authors

سمانه شاه حسینی

اداره آموزش و پرورش شهرستان محمودآباد- کارشناسی ارشد نرم افزار

حجت اله سیفی

اداره آموزش و پرورش شهرستان محمودآباد- کارشناسی ارشد مدیریت

آرزو رنجبر

اداره آموزش و پرورش شهرستان محمودآباد- دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی