پیش بینی انگیزش تحصیلی بر اساس یادگیری خود راهبر و حمایت اجتماعی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 37

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ASRUMA04_166

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1403

Abstract:

انگیزش تحصیلی، یکی از ملزومات یادگیری محسوب می شود که در حفظ و تداوم یادگیری به یادگیرنده کمک می کند و عامل مهم پیش-بینی-کننده کیفیت کار دانش آموزان در مدرسه و مواجهه آنان با تکالیف درسی است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر پیش بینی انگیزش تحصیلی بر اساس یادگیری خود راهبر و حمایت اجتماعی بود. مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی است که به شیوه نمونه گیری خوشه-ای تصادفی تعداد ۱۰۵ نفر از دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهرستان جغتای در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲انتخاب شده که از این میان ۱۰۰ نفر از آن ها، پرسشنامه ها را تکمیل کردند و از طریق سه مقیاس انگیزش تحصیلی، یادگیری خود راهبر و حمایت اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغییره با کمک نرم افزار ۲۵ SPSS استفاده گردید. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مقدار ضریب همبستگی بین یادگیری خود راهبر و حمایت اجتماعی با انگیزش تحصیلی شرکت کنندگان در پژوهش ۴۴/۰ و میزان R۲ برابر ۱۵/۰ می باشد. همچنین نتایج تحلیل واریانس نشان می دهد که میزان F به دست آمده معنادار است. نتایج این پژوهش نشان داد که یادگیری خود راهبر و حمایت اجتماعی در پیش بینی انگیزش تحصیلی نقش مهمی دارند؛ بنابراین می توان با آموزش یادگیری خود راهبر و تقویت حمایت های اجتماعی، انگیزش تحصیلی را در دانش آموزان افزایش داد.

Authors

سمیه هنرورچقوگل

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران.

زهرا حکم آبادی

کارشناس علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، مشهد، ایران.

نگین گنج

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.