نقش سبکهای دلبستگی در پیش بینی نشانگان روانشناختی دانشجویان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 28

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ASRUMA04_250

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1403

Abstract:

سبک های دلبستگی به عنوان متغیری زمینه ای می تواند تبیین گر بسیاری از سازه های روان شناختی افراد از جمله نشانگان روان شناختی باشند. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش سبک های دلبستگی در پیش بینی نشانگان روان شناختی دانشجویان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به تعداد تقریبی ۳۵۰۰ نفر بود. از بین جامعه پژوهش نمونه ای به حجم ۲۴۲ نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه های سبک های دلبستگی بزرگسال (هازن و شاور، ۱۹۸۷) و اضطراب، افسردگی و استرس (لاویبوند و لاویبوند، ۱۹۹۵) را تکمیل کردند. داده های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد بین سبک دلبستگی ایمن با نمره کل نشانگان روانشناختی و مولفه های اضطراب، افسردگی و استرس دانشجویان رابطه منفی و معنادار وجود دارد (۰۵/۰P<). در مقابل، بین سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی و ناایمن اضطرابی- دوسوگرا با نمره کل نشانگان روانشناختی و مولفه های اضطراب، افسردگی و استرس دانشجویان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (۰۱/۰P<). همچنین متغیر سبک دلبستگی ناایمن اضطرابی- دوسوگرا به صورت مثبت و متغیر سبک دلبستگی ایمن به صورت منفی قادرند در مجموع ۴/۲۲ درصد از تغییرات نمره کل نشانگان روانشناختی دانشجویان را پیش بینی کنند (۰۱/۰P<). بر این اساس می توان نتیجه گرفت در مورد کاهش نشانگان روانشناختی دانشجویان لازم است، سبک های دلبستگی آنها مورد توجه قرار گیرد.

Authors

جواهر ندیمی شرح طلب شالکوهی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

لیلا مقتدر

استادیار، گروه روانشناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.