پیش بینی سلامت روان بر اساس عملکرد خانواده و مسئولیت پذیری در دختران دانش آموز دبیرستانی ۱

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 82

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RTTCH02_1610

تاریخ نمایه سازی: 26 فروردین 1403

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی سلامت روان بر اساس عملکرد خانواده و مسئولیت پذیری در دانش آموزان انجام گردیده است. این تحقیق با توجه به هدف کاربردی با طرح توصیفی- همبستگی است. در این تحقیق سلامت روان به عنوان متغیر ملاک محسوب می شود و دو متغیر عملکرد خانواده و مسئولیت پذیری متغیرهای پیش بین بودند. جامعه آماری، کلیه دختران دانش آموز دوره دوم متوسطه شهرستان سپیدان در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ و برابر با ۷۶۳ نفر بود؛ که نمونه ای به حجم ۲۵۰ نفر از طریق فرمول کوکران به شیوه روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات، مقیاس سلامت عمومی گلدبرگ وهیلر، پرسشنامه عملکرد خانواده اپشتاین و همکاران و پرسشنامه پرسشنامه مسئولیت پذیری مرگلر و شیلد بوده است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی داده ها با استفاده از نرم افزار ۲۵-SPSS حاکی از آن بود، بین تمام مولفه های عملکرد خانواده (ارتباطات، حل مسئله، نقش، آمیختگی عاطفی، کنترل رفتار، واکنش عاطفی و عملکرد کلی خانواده) و مسئولیت پذیری با سلامت روان رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت (۰۱/۰P<). نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد، مولفه های ارتباط، نقش، حل مسئله و کنترل رفتار رویهم ۸/۳۹% درصد و متغیر مسئولیت پذیری ۲/۲۴ درصد از واریانس مربوط به سلامت روان را به طور معنی داری از نظر آماری تبیین کردند. یافته ها بیانگر این موضوع هستند که از طریق افزایش عملکرد خانواده و مسئولیت پذیری می توان به ارتقای سلامت روان در دانش آموزان کمک نمود.

Authors

زهرا دهقان اردکانی

کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، مربی، دانشگاه آزاد، سپیدان اداره آموزش و پرورش شهرستان سپیدان، آموزشگاه دخترانه دانش