زمینه های پذیرش بازاریابی رسانه های اجتماعی و تاثیر آن بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط(SME)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 61

This Paper With 36 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_NMS-9-35_005

تاریخ نمایه سازی: 27 فروردین 1403

Abstract:

با ظهور اینترنت فرصت های جدیدی برای شرکت های کوچک و متوسط ایجاد شده است تا بتوانند روش های نوین بازاریابی همچون بازاریابی رسانه های اجتماعی را اتخاذ کنند. از آنجایی که بررسی ادبیات نشان داد که پذیرش بازاریابی رسانه های اجتماعی می تواند تحت تاثیر ویژگی های شرکت و زمینه های داخلی و خارجی قرار بگیرد؛ بنابراین محقق دراین پژوهش به بررسی زمینه های پذیرش بازاریابی رسانه های اجتماعی و تاثیر آن بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط پرداخت. جامعه آماری مورد بررسی در این مطالعه را شرکت های کوچک و متوسط استان هرمزگان تشکیل داد. جهت جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده و در بین ۱۴۳ شرکت توزیع گردید. مدل ایجاد شده و روابط بین متغیرها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری بررسی شد. نتایج این پژوهش نشان داد عوامل تکنولوژی، سازمانی و محیطی به طور مستقیم بر پذیرش بازاریابی رسانه های اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری داشتند. همچنین عوامل تکنولوژی و سازمانی با واسطه گری متغیرهای سهولت استفاده درک شده و سودمندی درک شده بر پذیرش بازاریابی رسانه های اجتماعی به طور مثبت وغیر مستقیم تاثیرگذار بودند. یافته ها همچنین حاکی از آن بود که پذیرش بازاریابی رسانه های اجتماعی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط تاثیر مثبت و قابل توجهی داشت. با در نظر گرفتن این نتایج شرکت ها به هنگام پذیرش بازاریابی رسانه های اجتماعی جهت فراهم کردن آمادگی های داخلی و خارجی باید به نقش عوامل موثربر این پذیرش توجه داشته باشند.

Keywords:

"بازاریابی رسانه های اجتماعی" , "شرکت های کوچک و متوسط" , "عملکرد" , "پذیرش تکنولوژی"

Authors

فاطمه معصومی

کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

حسن بیابانی

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

ملیحه سیاوشی

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران