اثر اسانس سرو کوهی در کنترل قارچ Botrytis cinerea عامل بیماری کپک خاکستری توت فرنگی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 51

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MPSA16_025

تاریخ نمایه سازی: 27 فروردین 1403

Abstract:

استفاده از ترکیبات طبیعی مانند اسانس های گیاهی با خاصیت ضدقارچی، ضد باکتریایی و آنتی اکسیدانی در کنترل بیماری های پساز برداشت رو به افزایش است. کپک خاکستری یکی از مهم ترین بیماری های پس از برداشت در توت فرنگی بوده که توسط قارچBotrytis cinerea ایجاد می شود. با توجه به مقاومت این بیمارگر نسبت به سموم شیمیایی و اثرات مخرب کاربرد این سموم، تحقیقحاضر با هدف ارزیابی اثر اسانس سرو کوه ی بر این بیمارگر در شرایط آزمایشگاه انجام شد. برای این منظور اسانس گیاه مذکور پس ازاستخراج با استفاده از دستگاه کلونجر در غلظت های مختلف تهیه گردید و اثر ضد قارچی آن به روش اختلاط با محیط کشت PDA بررسی شد. علاوه بر این اثر این اسانس بر ساختار و مورفولوژی قارچ مورد نظر با استفاده میکروسکوپ نوری ارزیابی شد. نتایج نشان داداسانس سرو کوهی در همه غلظت های مورد استفاده دارای اثر کنترلی بوده و در بالاترین غلظت این اسانس معادل با ۱۰۰۰ میکروگرمبر میلی لیتر رشد قارچ به طور کامل مهار شد که بیانگر پتانسیل بالای این اسانس در مهار این بیمارگر بود. همچنین این اسانس موجبدفرمه شدن ریسه ها و انعقاد سیتوپلاسمی شد. با توجه به اثر بازدارندگی بالا این اسانس تحقیقات تکمیلی جهت بررسی اثر مهاری آندر کنترل بیماری کپک خاکستری میوه توت فرنگی در شرایط انباری و امکان جایگزینی آن با سموم شیمیایی مخرب مورد نیاز است.

Authors

فاطمه مقصودی

دانشجو دکتری گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

پریسا طاهری

استاد گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

سعید طریقی

استاد گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد