بررسی اثرکودهای زیستی نیتروکسین و سرکه چوب و کم آبیاری بر اسانس گیاهدارویی نعناع فلفلی Mentha piperita L.

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 43

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MPSA16_033

تاریخ نمایه سازی: 27 فروردین 1403

Abstract:

بهمنظور بررسی اثر کودهای زیستی نیتروکسین و سرکه چوب در شرایط کم آبیاری بر درصد اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی Mentha piperita L. آزمایشی مزرعهای در قالب کرت های خردشده و بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. کرت اصلیشامل آبیاری در سه سطح ۱۰۰ % ظرفیت مزرعه، ۷۵ % ظرفیت مزرعه، ۵۰ % ظرفیت مزرعه و کرت های فرعی شامل مصرف کود زیستینیتروکسین به میزان دو لیتر در هکتار و سرکه چوب با غلظت ۱ در ۱۰۰۰ به همراه آب آبیاری بودند. سطوح مختلف آبیاری، تاثیرمعنی داری بر درصد اسانس و سینئول، منتون، ایزومنتون، منتول، ، لیمونن در محتویات اسانس استخراج شده داشت (در سطح ۵ درصد)مصرف نیتروکسین باعث افزایش درصد اسانس سینئول، منتون و منتول شد. بیشترین درصد اسانس در تیمار نیتروکسین با رطوبت خاک۱۰۰ % ظرفیت زراعی به دست آمد

Authors

طه اماندادی

گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

محمد امینی دهقی

گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

محمد هادی میرزاپور

بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قم، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویجکشاورزی، تهران، ایران

محمدحسین فتوکیان

گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران .

حسین باقری

بخش جنگل، مرتع و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قم، سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی، تهران، ایران .