بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی بر بخش کشاورزی در استان آذربایجانغربی (مطالعه موردی شهرستان ارومیه )

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 50

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CNRE07_251

تاریخ نمایه سازی: 27 فروردین 1403

Abstract:

تغییر کاربری اراضی کشاورزی یکی از مهم ترین بحث ها و نگرانی های جهان امروز می باشد. تحقیق حاضر به بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی بر بخش کشاورزی و در استان آذربایجان غربی (مطالعه موردی شهرستان ارومیه ) پرداخته است . این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظرگردآوری داده ها یک تحقیق میدانی و از نظر روش یک تحقیق توصیفی - پیمایشی است . ابزار گرد آوری داده های مورد نیاز پرسشنامه محقق ساخته بود. جامعه آماری شامل کلیه روستائیان و کشاورزان شهرستان ارومیه که جمعیت آنها۲۸۳۵۱۰ نفر طبق سرشماری سال ۱۳۹۵بودند. حجم نمونه که با استفاده ازروش کرجسی و مورگان به تعداد ۳۸۴ تعیین شد. روایی پرسشنامه بر اساس نظر اساتید و کارشناسان مرتبط تاییدگردید و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ(۸۷%)، پایایی پرسشنامه تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری spss استفاده شد. در این تحقیق از روشهای آمار توصیفی (جداول توزیع فراوانی ، میانگین ، ضرایب تغییرات و...) و در بخش آمار استنباطی از تحلیل عاملی برای تبیین اثرات تغییر کار بری اراضی بر روی توسعه کشاورزی در شهرستان ارومیه استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که تغییر کاربری اراضی کشاورزی بر ابعاد اقتصادی ، اجتماعی ، زیست محیطی و امنیت غذایی در فراین توسعه کشاورزی تاثیرات نامناسبی داشته است .

Authors

اتابک غلامی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی ، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی ، مهاباد، ایران

لقمان رشیدپور

استادیار گروه مدیریت کشاورزی ، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی ، مهاباد، ایران.

سلیمان رسولی آذر

استادیار گروه مدیریت کشاورزی ، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی ، مهاباد، ایران