بررسی برنامه درسی رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در توانمندسازی دانشجویان از نظر مهارت های فنی، اجرایی، دانشی و نگرشی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 46

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ICSAJ-14-28_004

تاریخ نمایه سازی: 28 فروردین 1403

Abstract:

هدف پژوهش حاضر بررسی برنامه درسی رشته برنامه­ریزی درسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در توانمندسازی دانشجویان از نظر مهارت های فنی، اجرایی، دانشی و نگرشی بود. طرح پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر رویکرد، کمی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل دانشجویان رشته­های برنامه­ریزی درسی در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در هفت سال اخیر به تعداد ۱۲۲ نفر بود. برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی مورگان استفاده شد و ۸۵ نفر به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شد. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه محقق­ساخته استفاده شد که در چهار بخش مهارت­های فنی، اجرایی، دانشی و نگرشی بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تائید متخصصان رسید. پایایی کل پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ ۹۷۸/۰ برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد و...) و همچنین برای پاسخ به سوال های پژوهش از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. نتایج نشانگر آن بود که میانگین برنامه درسی رشته برنامه­ریزی درسی در توانمندسازی دانشجویان برابر با ۴۰/۳ بود. همچنین نتایج نشان داد که تفاوت معنادار در سطح ۰۵/۰ معناداری بین میانگین برنامه درسی در توانمندسازی دانشجویان از نظر مهارت­های فنی، اجرایی، دانشی و نگرشی با میانگین مطلوب (۴) وجود دارد و میانگین به دست آمده در هر چهار مهارت کمتر از وضعیت مطلوب (۴) می­باشد. در این راستا چنین می­توان نتیجه گرفت که برنامه درسی رشته برنامه­ریزی درسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در توانمندسازی دانشجویان از نظر مهارت­های فنی، اجرایی، دانشی و نگرشی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و باید در این چهار مهارت، در برنامه درسی رشته تغییراتی داده شود.

Authors

مرتضی معرفت

کارشناس ارشد رشته برنامه ریزی درسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

عیسی برقی

دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

بهبود یاریقلی

دانشیار گروه علوم تربینی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Begdeli, M., Karamati, M. R., & Bazargan Harandi, A. (۲۰۱۱). ...
 • Parand, K., Niromand, P., Faraji Aramaki, A., Ahadieh, N. (۲۰۱۱). ...
 • J., E., and Farzadian, F. (۲۰۱۴). Evaluation of curriculum quality ...
 • Khoshnoudi, F., F., Allahi, M., & Najafi H., J., H. ...
 • Salameh, M., Kerami, M., Mehram, B., & A., Khandaghi, M. ...
 • Salmani, H. (۲۰۲۰). Knowledge, skills and attitudes. Encyclopedia of Applied ...
 • S., Sharifi, A. (۲۰۱۱). Examining the efficiency and appropriateness of ...
 • Sharifi A., M., F., Khorasani, A., Fathi W., K., & ...
 • Shahrkipour, H. (۲۰۱۲). Effective factors on increasing the educational quality ...
 • Salehi I., E., & Rahmani Q., E. (۲۰۱۲). Investigating focal ...
 • Abdul Wahhabi, M., Rumyani, Y., & Zarif, S. (۲۰۱۲). Examining ...
 • M., Rahmat Elah; Agriculture, F., & Nowrozi, N. (۲۰۱۸). Introducing ...
 • Mazaheri, H., M., Asmeili, F., & Ansarizadeh, F. (۲۰۱۹). Evaluation ...
 • Moghadam, F., Parsa, A., & Mehralizadeh, Y. (۲۰۱۹). The effect ...
 • Berei, E. B. (۲۰۲۰). The social responsibility among higher education ...
 • Durette, B., Fournier, M., & Lafon, M. (۲۰۱۶). The core ...
 • Pan, Y. J., & Lee, L. S. (۲۰۱۱). Academic performance ...
 • Pinar, W. (۲۰۱۱). The character of curriculum studies: Bildung, currere, ...
 • Pool, L. D., Qualter, P., & Sewell, P. J. (۲۰۱۴). ...
 • Ramli, A., Nawawi, R., & Chun, M. P. P. (۲۰۱۰). ...
 • Robles, M. M. (۲۰۱۲). Executive perceptions of the top ۱۰ ...
 • نمایش کامل مراجع