سلامت اجتماعی در سالمندان: یک مطالعه فراتحلیل

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 41

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOGE-8-3_010

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

مقدمه: سلامت اجتماعی در گسترده ترین مفهوم آن با کمیت و کیفیت عملکرد انسان در تعاملات اجتماعی و ارزیابی های مثبت و منفی دیگران از این نوع از رفتارها توصیف می شود. هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی توصیفی و تحلیلی از شاخص و سنجه های تعیین کننده سلامت اجتماعی در بین سالمندان بر اساس مطالعات دهه اخیر می باشد. روش کار: در مطالعه حاضر از روش کیفی فراتحلیل توصیفی و مطالعه مروری نظام مند استفاده شد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل ۶۷ پژوهش منتخب می باشد که در این مطالعه ۲۶ مورد از آن ها به سبب تناسب و ارتباط بیشتر با موضوع به شیوه هدفمند انتخاب و مورد توصیف، تحلیل و مقایسه قرار گرفتند. گردآوری اطلاعات در این مطالعه بر اساس چک لیست گزینش مطالعات پژوهشی، از طریق جستجوی مروری، منظم در نشریه های سالمندی، سالمندشناسی، رفاه اجتماعی، سلامت اجتماعی و برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، همچنین پایگاه اطلاعات پرتال جامع علوم انسانی، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و گوگل اسکولار صورت پذیرفت.  یافته ها: طبق یافته های این تحقیق در بیشتر مطالعات انجام شده دهه اخیر، واحد تحلیل سالمندان بوده است و در اکثر موارد از روش پیمایش برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. همچنین نظریه سلامت اجتماعی کییز در ارتباط با تعیین کننده های اجتماعی نظیر حمایت و تعاملات اجتماعی هاوس و فلمینگ - باوم، کیفیت زندگی زاف، امنیت اجتماعی گیدنز و سرمایه اجتماعی بوردیو هدایتگر غالب تحقیقات بوده است که از میان عوامل یاد شده حمایت و تعاملات اجتماعی و شاخص های آن به نسبت سایر مولفه های دیگر تاثیر بسزایی بر سلامت اجتماعی سالمندان داشته اند.  نتایج: مرور اجمالی مطالعات انجام شده دهه اخیر مشخص ساخت اگرچه سنجش وضعیت سلامت اجتماعی بر اساس الگوی پنج گانه کییز در غالب مطالعات تعیین کننده است اما این مدل نتوانسته به ارائه الگوی تحلیلی - توصیفی دقیق از سنجش وضعیت سلامت اجتماعی سالمندان در مقایسه با دیگر گروه ها بر اساس متغیرهای زمینه ای همچون سن، جنس، شغل، تحصیلات، محل سکونت، درآمد و... دست یابد؛ لذا ارائه الگوی جدید و جامع جهت پژوهش و سیاست گذاری در حوزه سلامت اجتماعی سالمندان از سوی محققان و سیاست گذاران توصیه می شود.

Authors

محمد احمدی

, Allameh Tabatabai University

جعفر هزارجریبی

, Allameh Tabatabai University

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Noorbala A, Yazdi S. Prevalence of psychiatric disorders in Tehran. ...
 • Farzaneh S, Alizadeh S. A survey on effects of social ...
 • Fried LP. Investing in health to create a third demographic ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۹۳/geront/gnw۰۳۵۵.Staudinger UM, Finkelstein R, Calvo E, Sivaramakrishnan K. A global ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۹۳/geront/gnw۰۳۲۶.Sadeghi R, Zanjari N. Measuring the well-being of the elderly ...
 • http://dx.doi.org/۱۰.۳۲۵۹۸/sija.۲۰۲۲.۱۶.۴.۲۸۱۴.۱۷. Liu Y, Duan Y, Xu L. Volunteer service and ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.socscimed.۲۰۲۰.۱۱۳۵۳۵۸.Habibi A, Nikpour S, Seyedoshohadaei M, Haghani H. [Quality of ...
 • Hashemi N, Marzban M, Sebar B, Harris N. Acculturation and ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.ijintrel.۲۰۱۹.۰۷.۰۰۲۱۰.Jung H, Kim Y. Influential factors of Psychological Well-being of ...
 • Narimani M, Samadi F. Social health in the elderly: the ...
 • Eskandari G, Abdulamir B, Ahmad S, Farkhi N. Explanation of ...
 • https://doi.org/۱۰.۲۲۰۵۴/qccpc.۲۰۱۷.۱۶۹۸۹.۱۳۹۴۱۳. Saifzadeh F, Alizadeh S. Investigating the social health of ...
 • Keyes CLMS, D.& Ryff, C. D. Optimizing wellbeing: The empirical ...
 • http://dx.doi.org/۱۰.۱۰۳۷/۰۰۲۲-۳۵۱۴.۸۲.۶.۱۰۰۷۱۵.Keyes CL, Shapiro AD. Social well-being in the United States: ...
 • Gaffari D. Determining the social health of the elderly. Islamic ...
 • https://dorl.net/dor/۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۵۳۸۶۱۹۰.۱۳۹۹.۸.۱.۷.۲۱۷.Kalashi K, Pashaki H, Khodaparast S, Bakhshalipour V. Relationship between ...
 • http://dx.doi.org/۱۰.۲۲۰۸۸/cjhaa.۵.۱.۶۱۸.Hosseinabadi R, Biranvand SH, Mirzaei Sharifi S, Anbari Kh, Nabavi ...
 • http://dx.doi.org/۱۰.۵۲۵۴۷/nkums.۱۱.۱.۶۵۱۹.Mota J, Lacerda A, Santos MP, Ribeiro JC, Carvalho J. ...
 • https://doi.org/۱۰.۲۴۶۶/pms.۱۰۴.۲.۴۳۸-۴۴۴۲۰. Saifullah F, Alizadeh S. Investigating the social factors affecting ...
 • Ansari Shahidi M, Omidnia S, Garmarodi Gh, Mohammad Sadeghi M, ...
 • https://psycnet.apa.org/doi/۱۰.۱۰۳۷/۰۰۲۲-۳۵۱۴.۸۲.۶.۱۰۰۷۲۳.Abbasi Raini R, Karimpour B, Khodayi M. Factors affecting health ...
 • Firouzbakht M, Esmail Riahi M, Tirgar A. Factors affecting women's ...
 • https://doi.org/۱۰.۲۲۰۳۷/ch.v۴i۳.۱۶۶۱۳۲۵.Tajuddin M. Determinants of social health of citizens of ۱۲th ...
 • https://doi.org/۱۰.۲۲۰۵۴/qjsd.۲۰۱۷.۸۴۲۶۲۶.Afshani A, Shiri Mohammadabad H. The relationship between social trust ...
 • https://doi.org/۱۰.۲۲۰۵۹/jisr.۲۰۱۵.۵۵۸۱۹۲۷.Zahedi Asl M, Darvishi Fard A. Social factors affecting the ...
 • https://doi.org/۱۰.۲۲۰۵۴/qjsd.۲۰۱۶.۴۸۸۰۲۸. Zamankhani F, Abachizadeh K, Omidnia S, Alireza Abdi M, ...
 • https://doi.org/۱۰.۲۲۰۳۷/ch.v۳i۳.۱۳۱۹۶۲۹.Haeri M, Tehrani H, Olyaei Menesh N, Nejat S. Factors ...
 • Zahedi Asl M, Pilehvari A. meta-analysis of social health studies. ...
 • Sheikh Mohammad T. A sociological study of the health and ...
 • Hazarjaribi J, Arfai A. Leisure time and social health. Quarterly ...
 • Mousavi M, Mostafai A. Analysis of the quality of life ...
 • Hosseini M, Dakhte Harouni M, Yaghmai F, Alavi Majd H. ...
 • Yazdanpour S, Samaram E. Factors related to the quality of ...
 • Alipour F, Humira s, Forozan Amina S, Biglerian A. The ...
 • Sharbatian M, Imni N. Sociological analysis of youth social health ...
 • https://doi.org/۱۰.۲۲۱۰۸/jas.۲۰۱۷.۷۵۲۳۳.۰۳۹. Zamanpour M, Pirani Z, Taqvai D. The relationship between ...
 • http://dx.doi.org/۱۰.۲۲۰۳۴/JOGE.۸.۲.۳۱۴۰.Kermanshahi H, Hassan, Zare H, Bahramabadi D. The effect of ...
 • نمایش کامل مراجع