عملکرد منابع انسانی در پیشبرد پروژه های عمرانی و ارتقا مدیریت پروژه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 52

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_0285

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

منابع انسانی (HR) یکی از عوامل اساسی در موفقیت پروژه های عمرانی هستند. در واقع ، با توجه به اینکه پروژه های عمرانی از طراحی و برنامه ریزی تا اجرا و بهرهبرداری ، به دامنه گستردهای از تخصص ها و مهارتها نیاز دارند، نقش منابع انسانی در موفقیت این پروژهها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است .برخی از نقش های منابع انسانی در موفقیت پروژههای عمرانی عبارتند از:۱-انتخاب و جذب نیروی کار ماهر.۲-آموزش و توسعه نیروی کار.۳-مدیریت عملکرد.۴-ارتباطات .۵-مدیریت تغییرات.منابع انسانی در پروژههای عمرانی نقش بسیار مهمی در موفقیت این پروژهها دارند. به همین دلیل ، بهترین کارکنان را انتخاب کرده و با مدیریت منابع انسانی مناسب ، می توان پروژه را به صورت موفق اجرا کرد. لذا پژوهش حاضر بررسی تاثیرمدیریت منابع انسانی در اجرای موفقیت آمیز پروژه های عمرانی را با ده عامل برنامه ریزی سرمایه انسانی ، سیستم اطلاعات سرمایه انسانی ، تامین سرمایه انسانی ، سازماندهی و بکارگیری ، آموزش و بهسازی سرمایه انسانی ، جبران خدمات، انگیزش سرمایه انسانی ، روابط کار و کارکنان، ایمنی و سلامت نیروی انسانی ، مدیریت عملکرد نیروی انسانی مورد بررسی قرار داده است .لذا نتایج حاصل از این تحقیق بیان گر تاثیر مثبت و معنادار مدیریت منابع انسانی در اجرای موفقیت آمیز پروژه های عمرانی است .

Keywords:

منابع انسانی , عوامل مدیریت منابع انسانی , پیشبرد پروژه های عمرانی

Authors

علیرضا خانی

پژوهشگر معماری ،دانشجو کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری ،گرایش مدیریت پروژه و ساخت ،دانشگاه معماری و هنر پارس،تهران.ایران