شناخت ابعاد تعلق به مکان در طراحی محوطه های دانشگاه نمونه موردی دانشگاه ملایر

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 37

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_0459

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

بدون تردید، یکی از ارکان اساسی تکوین ، توسعه و انتقال عناصر فرهنگی جامعه دانشگاهها هستند. ازآنجایی که دانشجو زمان بسیار زیادی را در محوطه های دانشگاهی می گذراند احساس راحتی و پیوند او با آن مکان باعث پیشرفت او در زمینه های درسی و اجتماعی می شود. یکی از معانی مهم و موثر در ارتباط انسان و محیط حس تعلق می باشد که افزایش این حس در فرایند جذب دانشجویان به محیط آموزشی جدید ضروری است ، ازاین رو شناخت ابعاد تعلق به مکان در طراحی محوطه های دانشگاهی اهمیت زیادی دارد. روش تحقیق در این مقاله به صورت مطالعات میدانی و روش گرداوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای می باشد. ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای که در آن به جمع آوری دادهها از طریق بررسی منابع و متون موجود و دستاوردهای پژوهش های پیشین در این زمینه باهدف شناسایی ابعاد تعلق به مکان و مولفه های موثر در حس به مکان در محیط دانشگاهی صورت گرفت و در ادامه با در نظر گرفتن و بررسی قرار دادن دانشگاه ملایر واقع در استان همدان با تکمیل فرم پرسشنامه از دید دانشجویان دانشگاه، ابعاد تعلق به مکان در محوطه دانشگاه ارزیابی و مقاله نگاشته شد. طبق نتایج به دست آمده و گرفتن میانگین از نظرات دانشجویان موردپژوهش ، ابعاد دهگانه تعلق به مکان به ترتیب ، آشنایی با مکان، پیوند عاطفی با مکان، رضایت از مکان، پیوند اجتماعی با مکان، ریشه داری ، وابستگی به مکان، معنای مکان، پیوند با طبیعت ، تعلق به مکان و هویت مکان است . در ادامه با توجه به پاسخ های دانشجویان در فرم پرسشنامه ، نظرات و پیشنهادات دانشجویان به منظور راهکارهایی برای طراحی بهتر و مطلوبتر شدن فضاها در محوطه ی دانشگاه متناسب در این راستا ارائه شد.

Authors

آرش حسینی علمداری

دکتری تخصصی، ملایر دانشگاه ملایر دانشکده عمران معماری گروه معماری

متین صادقیان

دانشجوی کارشناسی، ملایر دانشگاه ملایر دانشکده عمران معماری گروه معماری