شناسایی حوزه های همگن از نظر سیل خیزی با تاکید بر معیارهای ژئومورفولوژیکی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 47

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_1194

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

این مقاله پژوهشی بر طبقه بندی زیرمناطق بر اساس آسیب پذیری سیل با استفاده از عوامل ژئومورفولوژیکی تمرکز دارد. این مطالعه یک فرضیه را پیشنهاد می کند که می توان با استفاده از تحلیل خوشه ای ، زیرحوضه های رودخانه کاشفر را بر اساس خطر سیل طبقه بندی کرد. این مطالعه تجربی از منابع داده چندگانه ، از جمله تصاویر ماهواره ای ، نقشه ها ی توپوگرافی ، زمین شناسی منطقه ای ، دادههای بارندگی ، شبکه های آبراهه و غیره استفاده کرد. اینها برای تولید نقشه های موضوعی با استفاده از دادههای GIS، که ویژگی ها ی جغرافیایی و توپوگرافی مختلفی را ارائه می کنند، تفسیر شدند. فرآیند آماده سازی دادهها شامل دیجیتال ی کردن نقشه ها ی پایه اسکن شده، ادغام این نقشه ها و تجزیه و تحلیل با استفاده از ابزارهای متعدد، از جمله دادههای اقلیمی ، دادهها ی هیدرولوژیکی و سایر منابع بود. برای اولویت بندی آسیب پذیری زیرحوضه ها از تحلیل خوشه ای استفاده شد و آنها را بر اساس خطر سیل به دو گروه طبقه بندی کرد. یافته های مطالعه ، بینش های قابل توجهی را در مورد ارزیابی خطر سیل با استفاده از معیارها ی ژئومورفولوژیکی ارائه می کند و راه را برای بهبود استراتژی های مدیریت سیل هموار می کند.

Keywords:

عوامل ژئومورفولوژیکی , آس یب پذیری سیل , رودخانه کاشفر , تحل یل خوشه ای , نقشه ها ی موضوعی , داده های GIS , رقومی سازی داده ها , زیرحوضه ها , ارزیابی خطر سیل .

Authors

سیدرضا موسوی

کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی ، دانشگاه آزاد نور