تحلیل عوامل موثر بر اشتغالزایی فرش دستباف با استفاده از مدل رگرسیون خطی چندگانه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 30

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_1466

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

بهرهگیری از صنایع دستی و هنرهای بومی در هر برهه ای از زمان اگر شرایط برای افراد فراهم باشد، زمینه ای برای خروج از معضلاتی همچون بیکاری و از سوی دیگر راهبردی برای اشتغالزایی ، درآمدزایی ، کمک به اقتصاد و معیشت افراد به شمار می رود. در این مقاله میزان همبستگی متغیرهای مستقل حمایت های دولت ، سرمایه گذاری بخش خصوصی ، آموزش و مهارتهای فنی ، تعاونی ها و روحیه کاری و انگیزه بافندگان بر اشتغالزایی فرش دستبافت سنجیده شده است . روش تحقیق در این مطالعه بر محور مطالعات اکتشافی و پیمایشی برنامه ریزی شده است . در همین رابطه ابتدا نظرات نخبگان، اساتید رشته فرش و اقتصاد و تولیدکنندگان در خصوص عوامل موثر بر اشتغال فرش دستبافت مورد بررسی قرار گرفت و درنهایت پرسشنامه ای در قالب طیف لیکرت تهیه و طبق فرمول کوکران حجم نمونه آماری ، ۳۸۴ نفر محاسبه و انتخاب شد. نتایج تحقیق نشان می دهد حمایت دولتی ، روحیه کاری و انگیزه بافندگان، آموزش و مهارتهای فنی و سرمایه گذاری بخش خصوصی به ترتیب بیشترین تا کمترین تاثیر را بر گسترش اشتغالزایی فرش دستباف دارند. همچنین متغیر شرکت های تعاونی در مدل رگرسیونی تاثیر معناداری ندارد و در نتیجه از معادله رگرسیونی حذف گردید.

Authors

سمیه میرنژاد

مربی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سیستان و بلوچستان

علی پیری

استادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سیستان و بلوچستان

مرضیه رضایی

مربی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سیستان و بلوچستان