مطالعه نقش دورههای آموزشی در پیش بینی ارتقاء اثربخشی نیروی انسانی در دانشگاه ها

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 28

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_1468

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

امروزه افزایش کارآیی سازمانها در گرو افزایش کارآیی منابع انسانی است و افزایش کارآیی منابع انسانی به آموزش و توسعه دانش و مهارت و ایجاد رفتارهای مطلوب برای کار کردن موفقیت آمیز بستگی دارد. هدف از انجام این تحقیق ، مطالعه نقش دورههای آموزش ضمن خدمت در پیش بینی ارتقاء اثربخشی نیروی انسانی در دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات این پژوهش از نوع توصیفی است . جامعه آماری این تحقیق ، شامل کلیه کارکنان دانشگاه مطالعه موردی دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد، که تعداد آنها ۱۵۷ نفر می باشد. که با استفاده کوکران، از این تعداد ۱۱۲ نفر به عنوان نمونه آماری به دست آمده است . ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات در این تحقیق شامل پرسش نامه محقق ساخته می باشد . گویه های موجود در این پرسش نامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت طراحی شده بود، که روایی آن مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ تایید شد. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل دادهها، متغیرهای تحقیق با کمک روشهای آمار توصیفی مورد آزمون قرار داده شده است . که برای انجام امور فوق از نرم افزار SPSS ، و از آزمونهای ، کولموگروف - اسمیرنوف، پیرسون رگرسیون ساده و چند گانه استفاده شده است . یافته های حاصل از تحقیق نشان داد که برنامه های آموزشی ضمن خدمت بر بهبود اثربخشی کارکنان و مولفه های آن ( شناخت و درک شغل و مسئولیت پذیری کارکنان، ارتقاء به توان مدیریتی ، سالم سازی روابط متقابل ) تاثیر معنادار دارد.

Keywords:

اثربخشی , شناخت و درک شغل و مسئولیت پذیری کارکنان , ارتقاء به توان مدیریتی , سالم سازی روابط متقابل

Authors

مرضیه رضایی

هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان و معماری گروه فرش و صنایع دستی

علی پیری

استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان

سمیه میرنژاد

مربی دانشگاه سیستان و بلوچستان