ارزیابی کارایی حائل های هیدرولیکی در جلوگیری از پیشروی آب شور در آبخوان محصور به کمک مدل عددی سوترا (SUTRA)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 59

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_1736

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

آبخوانهای ساحلی از مهمترین منابع تامین آب در سواحل محسوب می شوند و هر عاملی که سبب آلودگی و کاهش کیفیت این منابع آب شود تاثیر مستقیمی بر زندگی ساکنان این مناطق خواهد داشت . یکی از مهمترین تهدیدها در این خصوص هجوم آب شور دریا به داخل سفره های آب زیرزمینی می باشد که سبب شور شدن آبخوان و در نهایت غیر قابل استفاده شدن آب این منابع خواهد شد. روشهای مختلفی جهت جلوگیری از نفوذ آب شور به داخل آبخوانهای ساحلی به کار گرفته شدهاند که از میان آنها بهرهگیری از حائل های هیدرولیکی (چاههای برداشت آب شور و چاههای تغذیه مصنوعی ) در این نوع آبخوانها می باشد. در تحقیق حاضر به منظور ارزیابی کارایی و مقایسه این نوع روشها از مدل عددی سوترا جهت شبیه سازی یک آبخوان محصور دو بعدی استفاده شده و روشهای تخلیه آب شور از آبخوان و تغذیه مصنوعی آبخوان (با فاضلاب تصفیه شده و آب شیرین ) بررسی گردیده است . شبیه سازی ها تا رسیدن به تعادل کامل بین آب شور و شیرین ادامه داده شده اند. نتایج شبیه سازی ها گویای برتری روش تخلیه آب شور از آبخوان در جلوگیری از نفوذ شوری به داخل آبخوان دارد. در مقابل براساس نتایج مدلسازی های انجام گرفته ، روشهای تغذیه مصنوعی فقط در برخی حالات نظیر استفاده از آب شیرین جهت تزریق به داخل آبخوان تا حدودی موثر و کارامد بوده اند.

Authors

یاسر بابائی

دانشجوی دکترای مهندسی عمران- محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود

علی رضوانی

استاد یار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قا ین

اشکان شریف نژاد

کارشناس ارشد مهندسی عمران- محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود