بررسی مولفه ها و شاخص های شهر خلاق: مرور سیستماتیک

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 32

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_2075

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

در عصر جهانی شدن، با توجه به رشد سریع شهرنشینی و پیچیدهتر شدن مسائل شهری ، اهمیت استفاده از روشها و شیوههای نوین برنامه ریزی و مدیریت شهری بیش از هر زمانی دیگر مهم جلوه می نماید. از طرفی دیگر، طراحی مداوم ایدههای تازه و نوآوری عناصر اصلی رقابتی در عصر جهانی شدن هستند. در این راستا ظهور ایده شهر خلاق یکی از رویکردهای جدید و موثری می باشد که قادر است شهرها را به سوی رشد و توسعه پایدار سوق دهد. بنابراین ، پژوهش حاضر با هدف تبیین مولفه ها و شاخص های شهر خلاق با روش نظاممند و بهرهگیری از بیانیه پریزما به بررسی منابع و مطالعات معتبر در ارتباط با موضوع مورد مطالعه پرداخت . با جستجو در منابع بر حسب عنوان و با کلیدواژههای » شهر خلاق« و »خلاقیت شهری « تعداد ۶۹ مقاله از پایگاههای اطلاعات ملی و بین المللی مدنظر قرار گرفتند که در نهایت پنج بعد فرهنگی -اجتماعی ، اقتصادی ، زیست محیطی ، نهادی - سازمانی و کارکردی -فضایی شناسایی و معرفی گردید. در بعد اجتماعی شاخص هایی از جمله : گردشگری ، سرمایه انسانی و اجتماعی و تنوع فرهنگی -اجتماعی و در بعد اقتصادی شاخص هایی چون: صنایع خلاق، نوآوری و کارآفرینی خلاق و در بعد زیست محیطی شاخص هایی نظیر حفاظت از محیط زیست شهری ، کیفیت اقلیمی و فضای سبز شهری و در بعد نهادی -سازمانی شاخص هایی نظیر حاکمیت خلاقانه ، مشارکت مردمی ، مدیریت یکپارچه ، حمایت مالی دولت و در بعد کارکردی -فضایی مولفه هایی چون: توجه به حفظ هویت کالبدی و معماری بومی ، بازآفرینی ، تنوع و سرزندگی و برندسازی شهری از مهم ترین شاخص های موثر در تحقق شهر خلاق است . در پایان نیز مدل مفهومی شهر خلاق ارائه گردید.

Authors

نرگس پیراحمدیان

دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی ارم شیراز

فاطمه شمس

دکتری شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس تهران