بررسی نقش واهمیت حقوق شهروندی در نظام مدیریت شهری ایران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 32

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_2085

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

حقوق شهروندی از مهم ترین ارکان در مدیریت شهری است وتوجه به آن ازدرجه اهمیت بالایی درنظام های مدیریت واداره شهرها برخوردار است .و در دنیای معاصر نسبت به گذشته دارای ابعاد وگستردگی بالایی است .این حقوق هم از بعد دولت - ملت وساختار درونی حکومت ها وهم در ابعاد فرا ملی وبعد جهانی دارای اهمیت می باشد.در بعد جهانی پیوندحقوق شهروندی با حقوق بشروشهروندان جهانی بیش از گذشته نمایان شده است .از طرفی مخاطرات طبیعی ،زیست محیطی ونو آوری های تکنولوژی وضرورت برخورداری از فن آوری های نوین شهری ، نیاز شهروندان به آموزش ویادگیری را اجتناب ناپذیر نموده است . وآن را در زمره حقوق شهروندان در کیفیت بخشی به زندگی شهری قرار داده است .دراین تحقیق حقوق شهروندان وضرورت تدوین حقوق شهروندی ، آموزش وآگاه سازی شهروندان درارتباط با مسایل زیست محیطی شهری ،مخاطرات طبیعی و فن آوری های نوین ،میزان سرانه هر شهروند در نظام مدیریت شهری ایران با توجه به ویژگی های فرهنگی واجتماعی و ساختار های فیزیکی شهر ونیازهای زیستی - فطری انسان شهر نشین که حقوق مادی و معنوی اورا شامل می شود همچنین مشارکت شهروتدان در مدیریت شهری که از جمله حقوق فردی واجتماعی شهروندان است . موردبررسی وکنکاش قرار گرفته است .ودر راستای ارتقاءحقوق شهروندی برای اولین بارتفکیک مدیریت سیاسی شهری از مدیریت شورا- شهرداری با شرح وظایف جدید پیشنهادشده است .این تحقیق همچنین شکافی تحقیقاتی که در پژوهش ها دیده می شود ومحققان کمتر به آن توجه نموده اند وآن "جهانی شدن حق شهروندی " است ،را مورد توجه قرار داده است .روش تحقیق در این مقاله از نوع کاربردی ورویکردآن توصیفی و تحلیلی است . اطلاعات لازم برای این تحقیق به شیوه اسنادی و از روش مطالعه کتابخانه ای به خصوص مقالات جمع آوری شده است .

Authors

علی علایی

استادیار گروه معماری،واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه،ایران

محمدرضا روشنی

پژوهشگر دوره دکتری شهرسازی،گروه شهرسازی،واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی ،ایران